Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zadania Gminy

Zadania realizowane przez Gminę

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. Zadania Gminy nie mają jednorodnego charakteru prawnego, gdyż ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podzieliła je na własne i zlecone.

Zadania własne wykonywane są przez gminę we własnym zakresie i na własny rachunek. Na ich realizację gmina posiada własne środki. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • promocji gminy,

 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionami innych państw.

                                                                               

Gmina realizuje również zadania zlecone przez ustawodawcę (obligatoryjne) albo przyjmowane przez gminę na podstawie umów lub porozumień (fakultatywne).

Gmina, na podstawie zawartych porozumień, może wykonywać również zadania z zakresu właściwości powiatu oraz województwa.

Sposób realizacji zadań zleconych określają ustawy, umowy czy porozumienia.


 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Siwek

Data wytworzenia:
30 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Grażyna Siwek

Data publikacji:
18 lut 2010, godz. 15:57

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Siwek

Data aktualizacji:
22 lut 2010, godz. 13:22