Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy SUCHAŃ na rok 2015.

 

Uchwała Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy SUCHAŃ  na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.)  Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie    - 16.133.970,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące                                                                       -  14.914.775,00zł,
 2. dochody majątkowe                                                                 -  1.219.195,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie     - 15.462.970,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące                                                                        - 13.971.312,00 zł,
 2. wydatki majątkowe                                                                  -  1.491.658,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie          -  671.000,00 zł,

która zostanie przeznaczona na :

1) spłatę rat kredytów w kwocie                                                          -   516.000,00 zł,

2) spłatę  rat pożyczek w kwocie                                                         -   155.000,00 zł                                                                                                     .                                  

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody                                                                                -  110.000,00 zł,
 2. rozchody                                                                                  -  781.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie                                                                       -  124.858,00 zł,
 2. celowe w kwocie                                                                       -    42.500,00 zł,

z przeznaczeniem na:

 1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego            -    42.500,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie                                         -    44.625,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie                                                -    71.200,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie                                                -      1.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                        -  400.000,00 zł,

   § 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 do wysokości kwot w nim określonych .

§ 10. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie                               -  185.000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie           -    16.000,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 1. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie                                                 -  16.000,00 zł
 2. podmiotowa (Załącznik Nr 9) w kwocie  -                                    -  115.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza  do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:
  1. na uposażenia  i  wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 3. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników urzędu miejskiego i sołtysów.
 4. udzielania pożyczek do kwoty  110.000,00 zł,
 5. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Budzet 2015 załączniki.zip (ZIP, 64.84Kb) 2014-12-30 14:08:15 592
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Szustakowski

Data wytworzenia:
30 gru 2014

Osoba dodająca informacje

Dariusz Szustakowski

Data publikacji:
30 gru 2014, godz. 14:08

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Szustakowski

Data aktualizacji:
30 gru 2014, godz. 14:08