Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Statut Sołectwa Słodkówko


Załącznik nr 6

do uchwały Nr IV/21 /03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 28 lutego 2003r.

S T A T U T S O Ł E C T W A

SŁODKÓWKO

§ 1.

 1. Sołectwo Słodkówko jest jednostką pomocniczą Gminy Suchań.

 2. Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową.

 3. Funkcje w organach samorządu pełni się społecznie, z wyjątkiem przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 2.

Teren działania sołectwa obejmuje wieś Słodkówko.

§ 3.

Udział sołectwa w tworzeniu, łączeniu, podziale oraz znoszeniu sołectwa określa Statut Gminy Suchań.

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

§ 4.

 1. Organami sołectwa są:

  1. Zebranie Wiejskie,

  2. Sołtys.

 2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 3. Zebranie Wiejskie może powołać także stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania.

 4. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

§ 5.

 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

 2. Zebranie Wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

 3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

§ 6.

Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

  1. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

  2. kształtowanie zasad współżycia społecznego,

  3. organizowanie wspólnych prac na rzecz zamieszkania,

  4. tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

  5. sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi,

  6. dysponowanie mieniem komunalnym powierzonym sołectwu w ramach zwykłego zarządu, tj.:

   1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

   2. utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym,

   3. osiąganie korzyści przez pobieranie dochodów w związku z wydzierżawieniem obiektów będących w użytkowaniu sołectwa,

  7. dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi sołectwu z budżetu Gminy,

  8. wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołanie tych organów.

§ 7.

Zadania określone w § 6 Zebranie Wiejskie realizuje w szczególności poprzez:

  1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

  2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,

  3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.

  4. występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

  5. współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

  6. ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 8.

Zebranie wiejskie opiniuje w części dotyczącej sołectwa przedstawione do konsultacji przez Radę Miejską projekty uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 9.

 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje burmistrzowi Suchania.

 2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.

 3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 10.

 1. Sołectwo może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym za zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób, albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców sołectwa.

 2. Sołectwo może uczestniczyć poprzez swoich przedstawicieli w postępowaniu cywilnym jako powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postępowania nieprocesowego, jako interwenient uboczny, strona postępowania egzekucyjnego i postępowań pomocniczych. Zdolność sądowa samorządu mieszkańców obejmuje sprawy należące do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.

§ 11.

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z sąsiednimi sołectwami, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

§ 12.

Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką na zebraniu wiejskim zwołanym przez burmistrza.

§ 13.

Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:

  1. zwoływanie Zebrań Wiejskich,

  2. kierowanie pracą Rady Sołeckiej,

  3. działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,

  4. wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,

  5. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

  6. pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,

  7. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej, prowadzenie dokumentacji,

  8. prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania,

  9. składanie informacji na zebraniu wiejskim z działalności sołectwa i działań sołtysa.

§ 14.

 1. Sołtys bierze udział w pracach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

 2. Na zasadach określonych przez Radę Miejską Sołtys ma prawo do diet oraz zwrotu kosztów podróży.

§ 15.

 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się z 4 osób.

 2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

 3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w kwartale. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

 4. Rada Sołecka w szczególności:

  1. opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

  2. opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy samorządu,

  3. występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

  4. organizuje wykonanie uchwał Zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,

  5. prowadzi społeczną kontrolę jednostek organizacyjnych prowadzących obsługę miejscowej ludności , formułuje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizację,

  6. decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym,

  7. współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

§ 16.

Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 17.

Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

  3. na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.

§ 18.

 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,

 2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w czasie nie krótszym niż 7 dni przed jego terminem.

§ 19.

 1. Zebranie Wiejskie jest ważne gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.

 2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.

 3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

 4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

 5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Miejskiego.

§ 20.

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Burmistrz wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z sołectwem.

§ 21.

 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „ przeciw” przy obecności 1/5 liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności nie mniej niż 10 osób..

 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

 3. Sołtys przekazuje podjęte na zebraniu uchwały Burmistrzowi w terminie 10 dni od dnia odbycia zebrania.

 4. Nieważność uchwał sprzecznych z prawem stwierdza Burmistrz informując o tym Radę Sołecką.

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 22.

 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Przewodniczącym zebrania może być radny.

 2. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 23.

 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 24.

 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

 2. Do zadań komisji należy:

   1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

   2. przeprowadzenie głosowania,

   3. ustalenie wyników wyborów,

   4. ogłoszenie wyników wyborów,

   5. sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

 1. Protokół popisują członkowie komisji.

§ 25.

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 26.

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 27.

 1. Wyboru Sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

 2. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Miejskiej. Nieważne są karty całkowicie przedarte i inne niż ustalone niniejszym statutem.

§ 28.

 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

 2. Odwołanie z zajmowanych funkcji następuje w tym samym trybie co wybór, po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 29.

 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.

 2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.

Rozdział VI

Zarządzanie mieniem komunalnym

§ 30.

Sołectwo poprzez swoje organy:

  1. podejmuje uchwały dotyczące rozporządzania mieniem komunalnym,

  2. prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę tymi składnikami mienia.

§ 31.

Rada Miejska przekazuje sołectwu następujące składniki mienia komunalnego do korzystania:

- boisko sportowe położone w Słodkówku o powierzchni 1000 m2 - Nr parceli 161.

§ 32.

Rada Miejska upoważnia organy sołectwa:

 1. Zebranie Wiejskie do podejmowania uchwał o oddaniu w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii sołectwa,

 2. Sołtysa do zawierania umów najmu lub dzierżawy lokali, obiektów i terenów będących w gestii sołectwa.

Rozdział VII

Gospodarka finansowa

§ 33.

 1. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego.

 2. Dochody sołectwa tworzą:

   1. udział w budżecie gminy,

   2. przychody własne sołectwa pochodzące z najmu, dzierżawy lokali, imprez, itp.,

   3. dotacje celowe z budżetu gminy,

   4. dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,

   5. saldo środków z roku ubiegłego.

 3. Sołectwo gospodaruje samodzielnie środkami wydzielonymi do jego dyspozycji, przeznaczając je na realizację zadań spoczywających na nim.

 4. Sołectwo decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust.2, obowiązane jest do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

 5. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Miejski.

Rozdział VIII

Nadzór nad sołectwem

§ 34.

 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez:

  1. rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej sołectwa,

  2. dokonywanie lustracji sołectwa i dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji, co najmniej raz w kadencji.

 2. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Miejskiego mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 35.

Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa zwołuje Burmistrz nie później niż w 3 miesiące po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 36.

 1. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Burmistrz Suchania.

 2. Zmian w statucie Sołectwa dokonuje każdorazowo Rada Miejska.

8


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
29 gru 2003

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
29 gru 2003, godz. 13:36

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
29 gru 2003, godz. 13:36