Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu

STATUT

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SUCHANIU

 

1. Przepisy ogólne

 

§ 1. Biblioteka Publiczna w Suchaniu, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z późn.zm);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539; z późn.zm.);

3) niniejszego Statutu.

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury gminy Suchań działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się przy ulicy Kard. A. Hlonda 1 w Suchaniu.

2.Terenem działania Biblioteki jest gmina Suchań.

§ 4. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Suchania.

§ 5. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

§ 6. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:

„Gminna Biblioteka Publiczna

73-132 Suchań

ul. Kard. A. Hlonda 1”.

§ 7. Bibliotek może używać okrągłej pieczątki zawierającej w środku wizerunek orła i w otoku napis z pełną nazwą Biblioteki.

§ 8. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 9. Mienie Biblioteki jest własnością gminy.

§10. Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w Suchaniu.

 

2. Cele i zadania Biblioteki

 

§ 11. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców , upowszechnianiu wiedzy oraz rozwojowi kultury.

§ 12. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę

2) gromadzenie , opracowanie materiałów bibliotecznych , ze szczególnym uwzględnieniem

materiałów dotyczących własnego regionu;

3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu , wypożyczenie do domu oraz

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

5) popularyzacja książki i czytelnictwa;

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci , instytucjami upowszechniania kultury , organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

8) prowadzenie działalności wystawienniczej;

9) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

10) rozpoznawanie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

§ 13. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska

lokalnego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 14. Biblioteka może prowadzić działalność ponad lokalną na podstawie odrębnie

zawartych umów.

3. Organy Biblioteki, jej organizacja , pracownicy

 

§ 15. 1. Biblioteką kieruje kierownik i reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Suchania.

§ 16. 1.W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.

2. Pracowników zatrudnia , awansuje i zwalnia kierownik Biblioteki.

§ 17. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów oraz zasad określonych w Regulaminie wynagradzania pracowników Biblioteki oraz Regulaminie premiowania.

 

§ 18. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 19. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Suchaniu.

§ 20. Przy Bibliotece oraz jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki w formie rad społecznych , powołanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 21. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez Kierownika.

 

4. Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 22. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury.

§ 23. 1. Źródłem finansowania działalności Biblioteki są dochody własne i dotacja organizatora.

2. Podstawą otrzymania dotacji jest złożenie projektu planu rzeczowo-finansowego działalności Biblioteki na kolejny rok budżetowy, zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu organizatora

3. Rozliczenie z przyznanej dotacji następuje w terminie , formie i na zasadach określonych przy przyznawaniu dotacji.

 

5. Postanowienia końcowe

 

§ 24. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
15 sty 2004

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
15 sty 2004, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Szustakowski

Data aktualizacji:
15 wrz 2017, godz. 09:18