Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Suchania o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań

  OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suchaniu Uchwały Nr XXXI/264/10 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań.

Przedmiotem zmiany studium jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów w obrębach Wapnica i Nosowo, na których wyeliminowano możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych. Obszar objęty zmianą studium oznaczono na załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, nazwa obrębu), której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków, zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest Burmistrz Suchania.

Z dokumentacją procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Suchaniu.

 

Burmistrz Suchania

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na:

1/ tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Suchań;

2/ tablicy ogłoszeń sołectwa Brudzewice;

3/ tablicy ogłoszeń sołectwa Słodkówko;

4/ na stronie internetowej UM pod adresem: www.bip.Suchan.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
02 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
19 lis 2010, godz. 10:46

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
19 lis 2010, godz. 10:47