Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SUCHANIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Suchań, dnia 22.10.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635 z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804,
Nr 130 poz. 871) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277 ze zmianami),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Suchaniu Uchwały Nr XXXI/262/10 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań w obrębach: Brudzewice i Słodkówko.

Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów objętych opracowaniem, w tym wyznaczenie obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i strefą oddziaływania.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Pomorska 72 w Suchaniu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w projektu planu, w tym w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, e-mail: sekretariat@suchan.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Suchania.

 

 

BURMISTRZ SUCHANIA


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ryszard Wołoncewicz

Data wytworzenia:
14 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
22 paź 2010, godz. 10:17

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
22 paź 2010, godz. 10:20