Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie w sprawie: wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja nowoczesnej linii technologicznej do cięcia kamieni- na nieruchomości zaewidencjonowanej pod numerem działki 237 obręb 2 w Suchaniu


 

Suchań, dnia 05.06.2009 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

w sprawie: wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:

Instalacja nowoczesnej linii technologicznej do cięcia kamieni-

na nieruchomości zaewidencjonowanej pod numerem działki 237

obręb 2 w Suchaniu.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) na wniosek Pana Wiesława Adrabińskiego ul. Pomorska 28, 73-132 Suchań

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

Instalacja nowoczesnej linii technologicznej do cięcia kamieni

na nieruchomości zaewidencjonowanej pod numerem działki 237

obręb 2 w Suchaniu.

Stosownie do art. 79, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

podaje do publicznej wiadomości

informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją o planowanym przedsięwzięciu.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. - strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia, w pok. 38 w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72.

Obwieszczenie umieszcza się:

1/ tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Suchań;

2/ na stronie internetowej UM

pod adresem: www.bip.Suchan.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Kucharczyk

Data wytworzenia:
19 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Kucharczyk

Data publikacji:
12 cze 2009, godz. 21:46

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Kucharczyk

Data aktualizacji:
12 cze 2009, godz. 21:46