Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań


Suchań, 25 marca 2011 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w powiązaniu z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 29, 30 i 39 ust. 1 pkt 2 do 5 w powiązaniu z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu sporządzonego na podstawie Uchwały Nr XXXI/264/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 października 2010 r. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań uchwalonego Uchwałą Nr XX/174/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 maja 2009 r.

Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań jest zmiana, określonego w obowiązującym studium, sposobu zagospodarowania terenu w obrębach geodezyjnych Wapnica i Nosowo, polegająca na usunięciu możliwości lokalizacji w obszarze objętym zmianą studium elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Opracowaniem ekofizjograficznym będzie udostępniony do wglądu w dniach od 18 kwietnia 2011 r. do 17 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań odbędzie się w dniu 17 maja 2011 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Pomorska 72 w Suchaniu w sali narad.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Suchania, na adres: ul. Pomorska 72,
73-132 Suchań lub elektronicznie na adres: sekretatiat@um.suchan.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2011 r.

 

 

Burmistrz Suchania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
22 lut 2011

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
24 mar 2011, godz. 11:43

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
24 mar 2011, godz. 11:44