Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko

 

Znak sprawy: OŚ.601.1.8.2011                                    Suchań, dnia 22.12.2011 r. 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Suchania

         Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z poź. zm.), 

zawiadamia się

         że zostało wydane postanowienie znak: OŚ.601.1.7.2011 z dnia 21.12.2011 r. dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:

budowie farmy wiatrowej „ Brudzewice”, obejmującej 4 elektrownie wiatrowe o mocy do 4 MW każda, na działkach nr 36, 37, 105, 117, 118, 40 obrębu Brudzewice w gminie Suchań

W postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym przez Burmistrza Suchania wszczętym na wniosek PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o. o. ul. Budowlanych 64D, 80-298 Szczecin.

         W związku z tym informuję, że Strony zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z całością dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. nr 39 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane również stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suchaniu : www.bip.suchan.pl zakładka obwieszczenia oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suchaniu, w Urzędzie Gminy Stargard oraz na tablicach ogłoszeń  Sołectw : Brudzewice, Słodkówko i Barzkowice.

                                                                       


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Danuta Chrzanowska

Data wytworzenia:
16 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Adam Banaś

Data publikacji:
22 gru 2011, godz. 14:28

Osoba aktualizująca informacje

Adam Banaś

Data aktualizacji:
22 gru 2011, godz. 14:28