Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania"

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

z dnia 25.09.2017 r.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

zawiadamia się wszystkie strony

 

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania” obejmującej działki nr 406, 483, 407 obr, Słodkowo; 216, 214/3, 232/6,232/7 obr 1 miasto Suchań, że Burmistrz Suchania w dniu 25.09.2017 r. wydał decyzję znak: OŚ.6220.3.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejszym informuje się, że strony postępowania maja możliwość zapoznania się z wydaną decyzją w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, ul. Pomorska 72 w godzinach pracy organu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91 5624015 wew. 26.

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Suchania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie:

  1. Tablice Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suchaniu oraz w miejscowości Słodkowo.

  2. www.bip.suchan.pl.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obwieszczenie - Zawiadomienie stron o wydajen decyzji - 25.09.2017 - Przebudowa drogi Słodkowo.pdf (PDF, 539.72Kb) 2017-09-25 15:21:55 299
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Szalewicz

Data wytworzenia:
25 wrz 2017

Osoba dodająca informacje

Marek Szalewicz

Data publikacji:
25 wrz 2017, godz. 15:21

Osoba aktualizująca informacje

Marek Szalewicz

Data aktualizacji:
25 wrz 2017, godz. 15:22