Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa fermy wiatrowej "Brudzewice"


Suchań, dnia 21.10.2011 r.

OŚ.601.1.3.2011

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

 

w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa fermy wiatrowej „ Brudzewice” .

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) na wniosek Przedsiębiorstwa PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o. o. ul. Budowlanych 64 D, 80 - 298 Gdańsk

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 elektrowni wiatrowych do mocy 4 MW każda, realizowanego na działkach nr 36, 37, 105, 117, 118, 40 obręb Brudzewice gmina Suchań.

 

Zgodnie z art.10 § 1 k.p.a. - strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego z możliwością zgłaszania pisemnie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w pok. 39 Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72 w godzinach urzędowania.

 

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

1/ tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Suchań;

2/ tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stargard;

3/ tablicy ogłoszeń sołectw Brudzewice i Słodkówko;

4/ tablicy ogłoszeń sołectwa Barzkowice

5/ na stronie internetowej UM pod adresem: www.bip.Suchan.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Danuta Chrzanowska

Data wytworzenia:
21 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
21 paź 2011, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
21 paź 2011, godz. 14:56