Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kompetencje Rady Gminy

Kompetencje rady gminy

Rada Gminy jest zarówno organem stanowiącym jak i kontrolnym w gminie.  Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile inne ustawy nie stanowią inaczej. Jednakże do wyłącznej rady gminy należy:

·         uchwalanie statutu gminy,

·         ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o jego kierunkach działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

·         powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek burmistrza,

·         uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

·         uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

·         uchwalanie programów gospodarczych,

·          ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

·         podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

·         podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

- zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrza może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

- emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

-  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

- zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

- tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

- określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

- tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

·         określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

·         podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy,

·         podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

·         podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

·         podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,

·         nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

·         podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

·         stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Siwek

Data wytworzenia:
30 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Grażyna Siwek

Data publikacji:
18 lut 2010, godz. 16:56

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Siwek

Data aktualizacji:
22 lut 2010, godz. 12:36