Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Infirmacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

INFORMACJA

 BURMISTRZA SUCHANIA

 Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

 ZA  I PÓŁROCZE 2010 R.

           

            Informacja  z wykonania budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2010  zostało sporządzone zgodnie z art. 266 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz. U Nr . Nr 157, poz. 1240  z późn. zmianami), oraz Uchwałą Nr XXIX/249/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

 

            I. Wstęp

 

 1. Budżet Gminy Suchań na rok 2010 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXV/211/09   Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 23  grudnia 2009 r. w wysokościach:

 

 • Dochody budżetu ogółem –     15.141.928,00 zł. zł.

z tego :

            - dochody bieżące                 -  10.506.944,00 zł.

            - dochody majątkowe             -   4.634.984,00 zł.

 

1.2. Wydatki budżetu ogółem     -  19.014.826,00 zł.

 

z tego :

            - wydatki bieżące                    - 10.477.463,00 zł.

            - wydatki majątkowe                - 8.537.363,00  zł.

1.3. Uchwalono planowany deficyt budżetowy w wysokości – 3.872.898,00 zł.

 

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację  zadań własnych  jak i zadań zleconych  przez Rade Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza działającego z upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 14 Uchwały Nr  XXV/211/09  Rady Miejskiej w Suchaniu  z dnia  23 grudnia 2009 r.  roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań  na rok 2010.

 

1.5. Na dzień 30 czerwca 2010 r.   r. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy  zaplanowany był w następujących kwotach :

 

1.6. Plan po stronie dochodów     -    15.933.792,25  zł.

                        z tego:

                                   - dochody bieżące – 11.275.308,25 zł.

                                   - dochody majątkowe  - 4.658.484,00 zł.

 

 

1.7. Plan po stronie wydatków      -    20.089.982,25 zł.

                                   z tego:

                                               - wydatki bieżące – 11.248.919,25 zł.

                                               - wydatki majątkowe – 8.841.063,00 zł.

 

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2010 r. zostało zrealizowane następująco :

 

1.8. Dochody Ogółem :                   -  6.260.498,04  zł.

w tym :

            - dochody bieżące                -  6.173.661,71  zł.

            - dochody  majątkowe          -       86.836,33   zł.

 

1.9. Wydatki Ogółem :                     - 6.193.354,08  zł.

w tym :

- wydatki bieżące                             - 5.717.481,49  zł.

- wydatki majątkowe                        -     475.872,59 zł.                                                                                                                                          

 

II. Realizacja dochodów budżetowych

 

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za  I półrocze 2010 r.  zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010r.  r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – miesięczne  z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego , Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

 

2.2.Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za I półrocze 2010r.  według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

 

Na planowaną kwotę dochodów ogółem  ( z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trackie I półrocza 2010  roku )  15.933.792,25 zł.  wykonano  6.260.498,04 zł.    co stanowi  39,29  % planu.

 

Powyższa tabela przedstawia wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań  za I półrocze 2010 r.  według działów klasyfikacji budżetowej i tak:

 

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonano 97,79 % planu dochodów,

- w dziale 600 – Transport i łączność wykonano 49,98 % planu dochodów,

- w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa wykonano 34,95 % planu dochodów,

- w dziale 710 – Działalność usługowa wykonano 82,39 % planu dochodów,

- w dziale 750 – Administracja publiczna wykonano 49,50 % planu dochodów,

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa wykonano 97,52 % planu dochodów,

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano 42,62 % planu dochodów,

- w dziale 758 –Różne rozliczenia wykonano 57,37 % planu dochodów,

-w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 55,22 % planu dochodów,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna wykonano 55,40 % planu dochodów,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano  63,25 % planu dochodów,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 100 % planu dochodów,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano  2,81 % planu dochodów,

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano 11,10 % planu dochodów.

 

2.3. Wykonanie ogółem dochodów związanych z realizacji zadań własnych jaki i zadań zleconych  budżetu gminy Suchań za I półrocze  2010r.  według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia

Tabela Nr 2

 

Tabela Nr 2 – przedstawia w pełnej  szczegółowości wykonanie ogółem  dochodów budżetu gminy Suchań za I półrocze 2010 r.  z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych gminie ustawami, z wyodrębnieniem w działach, rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł.

 

Na plan ogółem dochodów gminy 15.933.792,25 zł. na zadania własne plan wynosi w kwocie  13.823.242,99 zł. oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę  2.110.549,26 zł.  Natomiast wykonanie z kwoty ogółem 6.260.498,04 wykonano na zadania własne kwotę 4.996.233,78 zł. a na zadania zlecone wykonano kwotę 1.264.264,26 zł.

 

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  za I półrocze 2010 r.  według działów, rozdziałów, paragrafów kalcyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

 

Na plan 2.110.549,26  zł. wykonano  1.264.264,26  zł. co stanowi  59,90  % wykonania.

 

Tabela Nr 3 – przedstawia w pełnej szczegółowości wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie za I półrocze 2010 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej.

 

2.5. Wykonanie dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2010 r. wynosi:

 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 69.000,00 zł wykonano 47.561,81 zł. co stanowi 68,93 % planu dochodów.

 

 

2.6. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 r.

 

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzyma  dotację na rok 2010 w   kwocie  -  8.500,00 zł. a wykonanie za I półrocze 2010 r wynosi  4.248,00 zł  w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe ulic powiatowych w Suchaniu.

 

2.7. Informacja  o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2010  r. do 30 czerwca 2010 r. jest następująca:

 

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27S miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  za I półrocze 2010 r. przedstawiam wykonanie  :

- skutki obniżenia górnych stawek podatków  obliczone  za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2010r.  wyniosły w kwocie 376.701,27 zł.

 -  skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2010 r. wyniosły  24.205,89 zł.

 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenie zaległości podatkowych  w kwocie –  3.128,00 zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru  w kwocie  -  6.673,80 zł.

Jednak główną formą w przypadku zaległości podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy.

 

 

III. Realizacja wydatków budżetowych

 

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2010 r.  zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o  wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010  r. w sprawozdaniu Rb – 28S  miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

 

3.2.Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2010 r.  według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4

 

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za I półrocze 2010 r., które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Wydatki ogółem według powyższego  zestawienia zostały wykonane na plan 20.089.982,25  zł. wykonano   6.193.354,08 zł. co stanowi  30,83  % .i tak:

 

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonano 94,06 % planu wydatków,

- w dziale 600 – Transport i łączność wykonano  7,62 % planu wydatków,

- w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa wykonano 20,55 % planu wydatków,

- w dziale 710 – Działalność usługowa wykonano 57,87 % planu wydatków,

- w dziale 750 – Administracja publiczna wykonano   50,98 % planu wydatków,

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa wykonano  54,86 % planu wydatków,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano 18,55 % planu wydatków

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano 23,98 % planu wydatków,

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wykonano 38,22 % planu wydatków,

 -w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 52,53 % planu wydatków,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano 48,84 % planu wydatków,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna wykonano  55,24 % planu wydatków,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano  42,57 % planu wydatków,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 63,78 % planu wydatków,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano  5,12 % planu wydatków,

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano  61,28 % planu wydatków,

- dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wykonano 38,26 % planu wydatków.

 

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem  za I półrocze 2010 r.  według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

 

a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:

            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

            -wydatki związane z realizacja zadań statutowych,

            - dotacje na zadania bieżące,

            - świadczenia na rzecz osób fizycznych

            - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących          z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z          pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego          Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków             pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w           części związanej z realizacja zadań Gminy,

            - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

            - wydatków na obsługę długu.

 

b) wydatków majątkowych:   

przedstawia Tabela Nr 5

 

Na plan ogólny budżetu   20.089.982,25 zł. wykonano   6.193.354,08zł. z tego:

 

- na zadania bieżące kwotę     -  5.717.481,49 zł. z tego na :

 

            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane    2.172.487,30 zł.

            -wydatki związane z realizacja zadań statutowych 1.585.955,82 zł.

            - dotacje na zadania bieżące  158.674,99 zł.

            - świadczenia na rzecz osób fizycznych   1.528.171,20 zł.

            - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących          z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z          pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego          Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków             pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w           części związanej z realizacja zadań Gminy   231.903,22 zł.

            - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

            - wydatków na obsługę długu. 40.288,96 zł.

 

- na zadania majątkowe  kwotę  -  475.872,59  zł. 

 

Dane o zrealizowanych  wydatkach na zadania własne jak i zlecone zapisanych w budżecie gminy Suchań   za I półrocze   2010 roku   przedstawiam poniżej:

 

Dział   010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                    - 237.308,14 zł.

 

Rozdział   01030  -  Izby rolnicze                                                           -   7.258,88  zł

- wpłata gminy Suchań na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział    01095 -  Pozostała działalność                                          -   230.049,26 zł.

- zakup usług pozostałychoraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie i  wydatki związane z realizacją  zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych                                                                   

 

Dział   600 -  Transport i łączność                                                     -  36.218,12 zł. 

 

Rozdział   60016 – Drogi publiczne gminne                                           - 36.218,12 zł. 

- remont cząstkowy dróg gminnych, zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych z tego na:

- zakup usług remontowych dróg gminnych – 22.533,95 zł,

-zakup usług bieżących dróg między innymi zimowe utrzymanie dróg gminnych – 9.960,80 zł.,

- zakup materiałów – 1.723,37 zł.

 

Dział 700 -  Gospodarka mieszkaniowa                                             - 28.051,89 zł.

 

Rozdział  70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 - 13.477,94 zł.

 Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne wydatki).

 

Rozdział  70095 - Pozostała działalność                                               -  14.573,95 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniowa,

 

Dział   710 -  Działalność usługowa                                                   - 42.013,31  zł.

 

Rozdział  71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne                -  9.937,49  zł.

- zakup usług pozostałych ( wyrysy, wypisy z opracowań geodezyjnych                       i kartograficznych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby gminy).

 

Rozdział 71035  - Cmentarze                                                                -  32.075,82  zł.

-zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach, oraz wydatki inwestycyjne związane             z wykonaniem ogrodzenia cmentarza w Sadłowie  w tym:

-zakup usług pozostałych – 22.279,69 zł. na utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych między innymi wycinka 3 drzew (lipa) na cmentarzu komunalnym Sadłowo, wycinka drzew i korekta na cmentarzu komunalnym w Suchaniu.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; wykonanie ogrodzenia cmentarza w Sadłowie  - 8.703,51 zł.

 

Dział  750  - Administracja publiczna                                              -  827.448,90 zł.   

 

Rozdział. 75011  - Urzędy wojewódzkie                                                 - 42.202,00  zł.

- są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych  gminie ( Urząd Stanu Cywilnego).

 

Rozdział 75022  - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)       -  39.671,79  zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety  radnych, oraz zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, szkolenia.

 

Rozdział  75023  - Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)  

 - 604.565,13 zł.

- w rozdziale tym zrealizowano  wydatki związane z  funkcjonowaniem urzędu miejskiego , a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, jak i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakup materiałów biurowych, itp.

 

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa                                                   -424,40 zł.

- zakup usług pozostałych ( koszt dojazdu poborowych na komisje)

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego           - 11.376,36 zł.

-  Wydatki związane z promocja gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur promujących  i informacyjnych o gminie.

 

Rozdział  75095  -  Pozostała działalność                                            - 129.209,22  zł.  

-zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą  działalnością urzędu oraz obsługą bankowa budżetu gminy, jak również  wydatki dotyczące obchodów ,, Dni Suchania”.

 

Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa                                                                       - 7.954,57  zł.

 

Rozdział  75101  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli               i ochrony prawa                                                                                            - 360,00 zł.

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie ( gmina na powyższe zadanie otrzymuje dotację celowa).

 

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                    - 7.594,57 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zakup  materiałów i wyposażenia lokali wyborczych jak i diety dla członków komisji wyborczych).

 

Dział  754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  -                                                                                                        - 48.247,85 zł.                                                                                                                      

Rozdział  75412  - Ochotnicze straże pożarne                                   -  48.247,85 zł.

- w tym na :  wydatki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy ( płace kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu,  materiałów BHP, ubezpieczenia, oraz dzierżawę budynku  oraz wydatki inwestycyjne – modernizacja pomieszczenia w budynku remizy w Suchaniu – 6.113,42

 

Dział  756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

                                                                                                                 -  7.192,90zł.

Rozdział  75647  - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

- wydatki przeznaczone na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat dla sołtysów, oraz opłaty komornicze za prowadzenie windykacji podatkowych, a także opłaty za wpis do ksiąg wieczystych zadłużeń podatkowych.                                –  7.192,90  zł.

 

Dział  757  - Obsługa długu publicznego                                          - 40.288,96 zł.

 

Rozdział  75702  - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                     - 40.288,96  zł.

- wykonane wydatki w budżecie z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę  kredytu w banku na przebudowę i rozbudowę Placu Rynku w Suchaniu, odsetki od  pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie na budowę kotłowni opalanej biomasą zasilającej obiekt szkolny w Suchaniu oraz spłatę odsetek od kredytu na zadanie inwestycyjne pod nazwa,, Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje – Boisko Orlik 2012  w Suchaniu,,.

 

Dział  801 -  Oświata i wychowanie                                               - 2.079.964,09zł.

 

Rozdział  80101  Szkoły podstawowe                                                 - 1.189.634,97 zł

- Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, większa część wydatków szkoły stanowi wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku : ogrzewanie, utrzymanie czystości, koszty ubezpieczenia, drobnych remontów, delegacje nauczycieli, koszty usług telefonicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci Internet  i inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej, oraz wydatki inwestycyjne na zadanie ,, wymianie lamp wraz ze słupami na nowe( wysokość słupa 6 mb z wysięgnikami oraz oprawy oświetlenia ulicznego 150 W z lampami matahalogenowymi  sztuk   5), podłączenie do istniejących instalacji w budynkach oraz wymianie rozdzielni wnękowej na wnękową  modułową oraz wykonanie elementów wyposażenia Sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu i wykonanie, montaż, adaptacja elementów stalowych.

Z kwoty 1.189.634,97 zł. wykonania na wydatki bieżące wykonano kwotę 1.138.998,44 zł. z tego na wynagrodzenia i  składki od nich naliczone kwotę  863.254,52 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.560,67 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne kwotę  – 50.636,53 zł.

 

Rozdział  80103  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  -  22.818,80 zł.

- wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych              ( zerówka) między innymi wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek jak również świadczeń zakupu usług zdrowotnych

 

Rozdział  80104  - Przedszkola                                                             - 89.398,07 zł.

-  dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddziału w Wapnicy.

 

Rozdział  80110  - Gimnazja                                                               - 561.564,09 zł.

-  mieszczą się tu standardowe wydatki   związane z funkcjonowaniem gimnazjum tj: płace nauczycieli wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, koszty zakupu opału, materiałów kancelaryjnych, energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzęty drukarskiego i urządzeń kserograficznych  itp.

Na wydatki bieżące wykonano kwotę 561.564,09 zł. z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę  402.147,18 zł.

 

Rozdział  80113 -  Dowożenie  uczniów do szkół                                 - 104.878,70 zł.

-  wydatki na zakupy usług z wykonaniem  usług dowozów dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań ( umowa z przewoźnikiem na dowozy dzieci do szkoły)

 

Rozdział  80146  - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                -2.814,22 zł.

- zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dokształcanie nauczycieli wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych jak i na delegacje krajowe dla nauczycieli którzy się dokształcają i podwyższają kwalifikacje zawodowe.

 

Rozdział  80148  Stołówki szkolne                                                        -108.855,24 zł.

- wykonane  wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup materiałów  itp.

 

Dział  851 -  Ochrona zdrowia                                                            - 37.462,98  zł.

 

Rozdział 85154 -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 -  34.342,97 zł.

- wykonane  środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązująca w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność                                                 - 3.120,01 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych związanych           z ochroną zdrowia.

 

Dział  852 – Pomoc społeczna                                                         - 1.447.122,07 zł.

 

Rozdział 85202Domy pomocy społecznej                                       - 5.000,00 zł.

-zakup usług pozostałych – wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych            w domach pomocy społecznej z terenu gminy.

 

Rozdział  85212  -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

                                                                                                                   - 977.071,00 zł.

- środki pochodzą z dotacji otrzymanej z  budżetu państwa w całości i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                        z ubezpieczenia społecznego  dla mieszkańców gminy oraz 3%  dotacji na utrzymanie pracownika socjalnego i bieżąca działalność powyższych świadczeń.

 

Rozdział  85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

                                                                                                              - 10.355,96 zł.

 - otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział  85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

                                                                                                                          - 63.575,93 zł.

-otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomoc            w naturze oraz składki na ubezpieczenie dla mieszkańców gminy otrzymujące zasiłki z pomocy społecznej, oraz własne środki na pomoc społeczna oraz zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem świadczeń

 

Rozdział  85215  -  Dodatki mieszkaniowe                                            - 63.376,50 zł.

- zrealizowano  wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymania takich świadczeń zgodnie   z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe                                                                       - 111.408,18 zł.

- zrealizowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z realizacji zadań własnych jak i z realizacji zadań zleconych.

 

Rozdział  85219  -  Ośrodki pomocy społecznej                                  -  89.945,78 zł.

-  wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej( płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczono z wydatków własnych gminy.

 

Rozdział  85295  - Pozostała działalność                                              - 126.388,72 zł.

- w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie  kwotę  zabezpieczono z dochodów  własnych, zabezpieczono środki finansowe na zatrudnienie pracowników w ramach świadczeń społecznych na prace społecznie użyteczne ( 40 % musi zabezpieczyć w swoim budżecie gmina a 60 % otrzymuje gmina z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację ponoszonych kosztów na powyższe zadanie).

 

 

Dział  853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     -  231.903,22 zł.

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność                                               

Realizowane są następujące projekty:

 

Projekt I

 1. Program : Operacyjny Kapitał Ludzki
 2. Priorytet : VII Promocja integracji społecznej
 3. Nazwa projektu - ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”

Powyższy projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej                 w Suchaniu.

 

Projekt II

 1. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki
 2. Priorytet :Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
 3. Nazwa projektu -,,Uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w Gminie Suchań w miejscowości Suchanówko i Tarnowo”

Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań.

 

Projekt III

 1. Program : Operacyjny Kapitał Ludzki
 2. Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
 3. Nazwa projektu - ,, SZPAN – Szkolne Programy Aktywności i Nauki

Powyższy projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Publicznych                w Suchaniu – Szkołę Podstawową w Suchaniu

 

 

Projekt IV

 1. Program : Operacyjny Kapitał Ludzki
 2. Priorytet : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
 3. Nazwa projektu - ,,SZPAN – Szkolne Programy Aktywności i Nauki

Powyższy projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Publicznych                 w Suchaniu – Gimnazjum Publiczne

 

 

Dział  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza                      - 135.996,49 zł

 

Rozdział  85401  - Świetlice szkolne                                                     -  76.196,07 zł

- wydatek bieżące zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują        w świetlicach.

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                -  59.800,42 zł.- środki wydatkowane z dotacji otrzymanej od budżetu państwa na realizowanie zadania .

           

Dział  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        - 431.527,85 zł.

 

Rozdział  90001  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  -  164.918,20 zł.

-  wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane  na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków t.j wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki

 Wykonano  również środki na wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej na następujące zadania:

- ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjna w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku ( etap I) – na powyższe zadanie została podpisana umowa o przyznanie pomocy Nr 00031 – 6921 –UM1600069/09 w ramach działania ,, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. – umowa z dnia 16.04.2010 r. pomiędzy Gmina a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego  w Szczecinie.

- ,,Remont stacji uzdatniania Wody w m. Tarnowo gm. Suchań”,

- Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej odwodnienia terenu przy ul. Pomorskiej położonego na działce Nr 292/1 i 292/2 w obrębie ewidencyjnym Suchań.

                                                                      

Rozdział  90003  -  Oczyszczanie miast i wsi                                     -  22.881,12 zł.

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów, oraz zakupu usług pozostałych związanych z wywozem nieczystości, wykonanie jednorazowej usługi zbiórki odpadów wielkogabarytowych   z terenu miasta i gminy Suchań .

 

Rozdział  90004  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              -  13.662,14 zł.

- wydatkowano środki  na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych oraz zagospodarowanie wysepek ma terenie miasta Suchań.

 

Rozdział  90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                - 126.032,78  zł.

-  wydatkowane kwoty  na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, wykonano  wydatki na bieżącą  konserwacje punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych związanych  z modernizacją oświetlenia ulicznego na poprawę  efektu oświetleniowego , oraz zakup ozdób świątecznych jak również wynagrodzenie bezosobowe dla osób biorących udział w montażu i demontażu ozdób  świątecznych.

 

Rozdział  90095  - Pozostała działalność                                            -  104.033,91  zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano na kwotę 16.953,68 zł.  oraz zakup usług pozostałych związanych    z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na kwotę – 3.052,72 zł. , wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych ( podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie)  oraz wydatki inwestycyjne związane z budową placów zabaw  dla dzieci w miejscowościach .

- wykonanie elementów placów zabaw oraz transport i montaż w miejscowości Suchanówku,

- wykonanie elementów placów zabaw oraz transport i montaż w miejscowościach :Modrzewo, Tarnowo, Słodkowo, Suchaniu,  Wapnicy.

- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Suchanówko.

- budowa placu zabaw w miejscowości Suchanówko i doposażenie placu zabaw w miejscowości Wapnica oraz organizacja zabaw dla dzieci,

 

Dział  921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                - 475.074,65  zł.

 

Rozdział  92109  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  -  415.554,65 zł.

- z powyższej kwoty wydatkowano na zadania bieżące kwotę – 115.649,67 z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.196,82 zł. a pozostałą kwotę 98.452,85 miedzy innymi wykonano na zakup materiałów i wyposażenia  , zakup usług pozostałych na remonty następujących świetlic miedzy innymi:

 

1)   Tarnowo – 4.583,06 zł.,

2)   Żukowo – 2.502,39 zł,

3)   Modrzewo – 3.914,40 zł,

4)   Wapnica – 17.404,89 zł,,

5)  Brudzewice – 3.644,44 zł,

 

A na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie – 299.904,98 zł. na:

-,, Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nosowie wraz z wyposażeniem,,

-,, Remont świetlicy wiejskiej w Żukowie”

 

Rozdział  92116 -  Biblioteki                                                                 -  59.520,00   zł.

- przekazano  dotację  na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu oraz fili działających w gminie.

 

 

Dział  926 – Kultura fizyczna i sport                                                  -  79.578,09   zł.

 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                         -  22.938,22 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – boisk sportowych i obiektu ,,moje boisko Orlik 2012, na terenie gminy i miasta Suchań, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców .

 

Rozdział  92605  - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu             -  2.498,04 zł.

- zrealizowano wydatki związane z przekazana  dotacją na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów..

 

Rozdział  92695 -  Pozostała działalność                                          -  54.141,83  zł.

- wykonano  wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i  gminy Suchań.

 

3.6.Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań  zleconych ustawami gminie

  za I półrocze 2010 r. wyodrębnieniem na :

a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:

            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

            -wydatki związane z realizacja zadań statutowych,

            - dotacje na zadania bieżące,

            - świadczenia na rzecz osób fizycznych

            - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących          z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z          pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego          Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków             pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w           części związanej z realizacja zadań Gminy,

            - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

            - wydatków na obsługę długu.

b) wydatki majątkowe

           

Przedstawia Tabela Nr 6

 

 

3.7. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2010  przedstawia Tabela Nr 7,

 

Za I półrocze 2010 r. na plan wydatków majątkowych 8.841.063,00 zł. wykonano kwotę  475.872,59 zł.

 

Szczegółowy wykaz zadań  inwestycyjnych  przedstawia tabela Nr 7.

 

- stan środków na początek roku 2009  na rachunku bankowym  Gminnego Funduszu Ochrony środowiska  i Gospodarki 4)Wodnej na początku roku wyniósł kwotę  1.938,45 zł.

 

 

 

3.8.. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

 

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na dzień 30 czerwca 2010 r.  jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę    816.726,40   zł.  na następujące zadania inwestycyjne:

 

-  Przebudowa i rozbudowa Placu Rynku w Suchaniu          -   278.124,00  zł.

 

      -  Budowa kotłowni opalanej biomasą zasilającej obiekty szkolne w Suchaniu

                                                                                         -  57.362,40   zł.

                                             

-  Budowy boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje – Boisko Orlik 2012 w Suchaniu                                                         -  481.240,00  zł.

 

 

Na dzień 30 czerwca 2010 r.  gmina Suchań , nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu usług i dostawą  materiałów.

 

Na bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe do ZUS.

 

3.9. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie budżetu gminy Suchań                            za I półrocze 2010 r. przedstawia Tabela Nr 8

 

            Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010r. Budżet gminy za okres I półrocza  2010 r. zamknął się nadwyżką  w kwocie 67.143,96 zł.

                                              

 

           

 

 

  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
25 paź 2010

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
25 paź 2010, godz. 14:09

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
25 paź 2010, godz. 14:09