Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Suchań.


Suchań, dnia 29.06.2010 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na

terenie gminy Suchań.”

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) na wniosek Przedsiębiorstwa „projbud II Szczecin” Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 132, 71-260 Szczecin

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW,

na działkach numer 202/1, 202/2 i 202/3 obręb Żukowo gmina Suchań.”

Zgodnie z art.10 § 1 k.p.a. - strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego z możliwością zgłaszania pisemnie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w pok. 38 Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72 w godzinach urzędowania.

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

1/ tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Suchań;

2/ tablicy ogłoszeń sołectwa Żukowo;

3/ na stronie internetowej UM

pod adresem: www.bip.Suchan.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
14 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
12 lip 2010, godz. 11:22

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
12 lip 2010, godz. 12:10