Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opracowanie Innowacyjnego Programu Nauczania w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie jednego Innowacyjnego Programu Nauczania /IPN/ w ramach, którego kształtowana będzie w szczególności umiejętność myślenia naukowego.

2.    Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Włącz myślenie” – innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości  kształcenia. Merytoryczne założenia programu zostały przedstawione w załączniku nr 7 do SIWZ.

3.    Innowacyjny Program Nauczania powinien uwzględniać specjalne potrzeby edukacyjne poprzez: stosowanie metody projektowanych okazji edukacyjnych, co pozwoli na pracę uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami, a każdy uczeń będzie pracował we własnym tempie i na miarę swoich możliwości; dobór doświadczeń oraz opis jego realizacji będzie uwzględniał różne wersje wykonania – poziom trudniejszy i poziom łatwiejszy z podpowiedziami; program uwzględni konieczność wykonywania zadań i doświadczeń zespołowo dając możliwość rozwijania się uczniom zdolnym i uczniom ze specyficznymi trudnościami; wymagania wobec uczniów zostaną dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

4.    Innowacyjny Program Nauczania będzie dotyczył klas I-III szkoły podstawowej.

5.    Innowacyjny Program Nauczania powinien spełniać następujące warunki:

1)    powinien zawierać szczegółowe cele kształcenia i sposoby ich osiągania;

2)    powinien zawierać wszystkie treści zgodne z podstawą programową dla nauczania zintegrowanego;

3)    powinien zawierać wszystkie treści zgodne z obowiązującym prawem, w tym aktami prawnymi regulującymi kwestie edukacji, szkolnictwa;

4)    powinien zawierać opis założonych osiągnięć, propozycje kryteriów oceny i sprawdzania osiągnięć;

5)    powinien być zgodny z politykami horyzontalnymi UE a w szczególności z polityką równych szans;

6)    powinien być poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, w szczególności uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej, a jego treści są zgodne z przepisami prawa;

7)    w programie nauczania szczególny nacisk powinien być położony na kształtowanie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspakajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

8)    powinien ułatwiać asymilację w środowisku szkolnym dzieci w różnym wieku (zróżnicowanie treści dla sześcio- i siedmiolatków);

9)    powinien uwzględnia indywidualizację nauczania z uwagi na zróżnicowanie dzieci rozpoczynających naukę szkolną na wiek 6 i 7 lat, indywidualizacja nauczania rozumiana jest jako zróżnicowanie form pracy oraz stosowanie różnych rozwiązań metodycznych, uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci;

10)powinien wykorzystywać metodę projektu edukacyjnego, rozumianego jako rozwijanie samodzielności w postrzeganiu, myśleniu i podejmowaniu decyzji, możliwego do realizacji w formie pracy indywidualnej, pracy w parach lub grupach;

11)powinien uwzględniać potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. uczniów ze specjalnymi uzdolnieniami i mających trudności z uczeniem się;

12)powinien zawierać odniesienia dotyczące aktywizacji rodziców;

13)cele, treści, sposoby osiągania celów powinny uwzględniać specyfikę szkół z terenów zdegradowanych, do których program jest kierowany; tj. działania dydaktyczne zaproponowane w programie nauczania powinny zawierać elementy wychowawcze odpowiadające na problemy zdefiniowane w kontakcie ze szkołami z terenów zdegradowanych;

14)IPN powinien być zgodny z założeniami indywidualizacji nauczania, działania założone w programie powinny uwzględniać czynniki kontekstowe szkół z terenów zdegradowanych;

15)w programie wskazuje się sposoby – działania dydaktyczne niwelujące negatywne skutki tych kontekstów;

6.    Program należy opracować technicznie tak, aby istniała możliwość jego swobodnego wydruku i upowszechnienia na stronach internetowych.

7.    Program będzie odebrany po pozytywnym zaopiniowaniu przez ewaluatora zewnętrznego oraz nauczycieli klas wczesnoszkolnych ze szkół biorących udział w projekcie.

8.    Program powinien być opracowany przez zespół minimum 5 pedagogów posiadających wiedzę metodyczną i poszczególne specjalizacje np. indywidualizacji procesów nauczania, tworzenia innowacji pedagogicznych, psychologii wieku wczesnoszkolnego, biomedycznych postaw rozwoju, problemów edukacyjnych itp.

9.    Opracowany program wraz z wypracowanymi narzędziami wdrożony zostanie pilotażowo w szkołach podstawowych w Suchaniu, Marianowie, Chociwlu.

10.Wymagane jest, aby Innowacyjny Program Nauczania (IPN) powstał na bazie wiedzy i doświadczenia specjalistów – fachowców danej dziedziny i był oparty na zapisach wniosku o dofinansowanie.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf (PDF, 1.62Mb) 2014-05-05 13:40:31 708

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zal6_wzor_umowy.pdf (PDF, 359.41Kb) 2014-05-05 13:41:40 198
Zal7_merytoryczne_zalozenia.pdf (PDF, 225.74Kb) 2014-05-05 13:41:59 189
Formularze.zip (ZIP, 54.36Kb) 2014-05-05 13:41:23 170
Siwz.pdf (PDF, 3.33Mb) 2014-05-05 13:41:07 216

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wybor oferty ipn.pdf (PDF, 314.76Kb) 2014-05-15 14:11:13 632

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Udzielenie zamowienia.pdf (PDF, 150.17Kb) 2014-05-29 14:05:22 633

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
05 maj 2014

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
05 maj 2014, godz. 13:40

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
05 maj 2014, godz. 13:40