Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań

 

Suchań: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań
Numer ogłoszenia w BZP: 155672 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi.   Numer sprawy: ZK. 271. 1. 5. 2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchań , ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 5624015, faks 91 5624015.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.suchan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia publicznego Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań obejmującego swoim zakresem odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Suchań. Charakterystyka Gminy Suchań. Powierzchnia gminy wynosi 13306 ha Liczba osób rzeczywiście zamieszkujących to 3826, 1362 na terenach miejskich, 2464 na terenach wiejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników ustawionych w przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych: 3 razy w miesiącu (nie rzadziej, niż co 11 dni) na terenie miejskim, 2 razy w miesiącu (nie rzadziej, niż co 16 dni) na terenach wiejskich. Pojemniki zapewnia Wykonawca i ustawia je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Selektywnie zbierane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40). Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie całej gminy Suchań (tereny wiejskie i mieście) odbywać się będzie w specjalistycznych pojemnikach typu igloo w trzech różnych kolorach, odpowiednio: pojemnik żółty na odpady z tworzyw sztucznych i metalu, pojemnik zielony na odpady ze szkła, pojemnik niebieski na odpady z papieru i tektury oraz opakowań wielomateriałowych. Pojemniki zapewnia Zamawiający. Częstotliwość opróżnianie pojemników przez Wykonawcę nastąpi w chwili napełnienia pojemnika (po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego) jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odpady biodegradowalne (kod 20 01 08, 20 02 01). Odpady biodegradowalne odbierane będą z 7 punktów w miejscowości Suchań i 1 punktu w miejscowości Wapnica z pojemników do gromadzenia odpadów zielonych PE1100, (zapewnia Zamawiający) Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów biodegradowalnych - w chwili napełnienia pojemnika (po telefonicznym zgłoszeniu) nie zadziej niż 2 razy w miesiącu. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36). Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach (2 razy do roku) oraz z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Suchaniu (przy oczyszczalni ścieków ul. Pomorska 122) po telefonicznym zgłoszeniu w chwili zebrania odpowiedniej ilości do transportu (ustalonej przez Zamawiającego z Wykonawcą). Odpady budowlane (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 09 04, ex 20 03 99 zgodnie z interpretacją Ministra Środowiska kody z grupy 17 zaliczane są do odpadów komunalnych, jeśli pochodzą z gospodarstw domowych). Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych następować będzie z kontenera w GPZO w Suchaniu, w chwili zebrania odpowiedniej ilości do transportu ustalonej przez Zamawiającego z Wykonawcą) lub bezpośrednio z nieruchomości z worków typu BIG BAG po telefonicznym zgłoszeniu zamówienia odbioru ww odpadów przez osobę upoważnioną z Urzędu Miejskiego w Suchaniu. Przeterminowane chemikalia i opakowania po nich (kod 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 80, 15 01 10, 15 01 11), zużyte akumulatory i baterie (kod 20 01 34), przeterminowane leki (kod 20 01 31, 20 01 32). Odbiór przeterminowanych chemikaliów i opakowań po nich oraz zużytych akumulatorów i baterii, nastąpi z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Suchaniu (przy oczyszczalni ścieków ul. Pomorska 122) w chwili zebrania odpowiedniej ilości do transportu ustalonej przez Zamawiającego z Wykonawcą, nie większej niż maksymalna wielkość pojemników na ww odpady podana w charakterystyce pojemników w GPZO). Dla potrzeb złożenia i oceny ofert Zamawiający szacuje łączną masę odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania z terenu nieruchomości zamieszkałych w okresie trwania umowy na poziomie (Mg): Zmieszane odpady komunalne: 900,0, Papier: 4,5, Szkło: 60,0, Tworzywa sztuczne: 45,0, Metal: 1,5, Opakowania wielomateriałowe: 2,65, Biodegradowalne: 12,0, Gruz i odpady z remontów: 22,5, Chemikalia i opakowania po nich: 0,9, Zużyte baterie i akumulatory: 0,9, Przeterminowane leki: 0,05. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.00.00-5, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. do godziny 11.30, decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: w pieniądzu przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Suchaniu Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział Stargard Szczeciński, Nr 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wadium powinno zostać dołączone do oferty przetargowej, w oddzielnej kopercie. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, Termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wpłacone pieniądzem

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21), w zakresie 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 Opakowania z metali, 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe, 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 Opakowania ze szkła, 19 12 12 Pozostałości z sortowania, 20 01 01 Makulatura, 20 01 02 Szkło, 20 01 39 Tworzywa sztuczne, 20 01 40 Metale, 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o którym mowa w art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługę główną. Za usługę główną zamawiający uzna usługę odbioru i zagospodarowania lub przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 1000 Mg.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: ­co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, ­co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, ­co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, ­co najmniej jednym pojazdem do odbierania kontenerów przystosowanych do transportu wozami hakowymi i bramowymi.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa (załącznik nr 1) zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 siwz razem z zawartym w ofercie oświadczeniem na temat części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom; odpowiednie pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. wskazanym w § 7 ust. 1 Umowy. Zmiany przepisów prawa wychodzące poza zakres opisany w zdaniu pierwszym, w szczególności zmiany tytułów aktów normatywnych, nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy, dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia, dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych. Zmiana postanowień Umowy z powyższych przyczyn może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suchan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2013 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, pokój nr 7 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf (PDF, 669.72Kb) 2013-04-19 11:38:23 746

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Formularze.zip (ZIP, 74.41Kb) 2013-04-19 11:38:56 182
SIWZ.pdf (PDF, 2.90Mb) 2013-04-19 11:38:23 185
Uchwaly_Rady_Miejskiej.pdf (PDF, 1.62Mb) 2013-04-19 11:40:08 181
Wzor_umowy.pdf (PDF, 270.97Kb) 2013-04-19 11:39:26 186

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wybor oferty.pdf (PDF, 363.63Kb) 2013-05-16 09:53:46 735

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpady udzielenie zamowienia.pdf (PDF, 991.13Kb) 2013-05-29 14:25:53 689

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
19 kwi 2013

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
19 kwi 2013, godz. 11:38

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
19 kwi 2013, godz. 11:38