Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa sieci wodociągowej PE 100 - 157,55 mb.

Suchań: Budowa sieci wodociągowej PE 100 - 157,55 mb
Numer ogłoszenia w BZP: 376196 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011
Nr zam. ZK. 271. 1. 7. 2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchań, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5624015 w. 23, faks 091 5624015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej PE 100 - 157,55 mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia publicznego obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z polietylenu PE 100 łączonych metodą zgrzewania o długości 157,55 oraz wykonanie przecisków o łącznej długości 32,00 mb. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         IRMA Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy, ul. Kormoranów 29/4, 71-696 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92758,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 27160,90

·         Oferta z najniższą ceną: 27160,90 / Oferta z najwyższą ceną: 27160,90

·         Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Jest to zamówienie dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym udzielone dotychczasowemu wykonawcy, wartość zamówienia nie przekracza 50% wartości realizowanego zadania, wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - wycofanie zgody na przejście wodociągu przez działkę przez jednego z właścicieli gruntu spowodowało konieczność zmiany przebiegu rurociągu omijającego w/w działkę


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf (PDF, 771.14Kb) 2011-11-14 11:48:24 718

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
14 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
14 lis 2011, godz. 11:48

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
14 lis 2011, godz. 11:48