Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opracowanie Innowacyjnego Programu Nauczania w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie jednego Innowacyjnego Programu Nauczania /IPN/ w ramach, którego kształtowana będzie w szczególności umiejętność myślenia naukowego.

2.    Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Włącz myślenie” – innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości  kształcenia. Merytoryczne założenia programu zostały przedstawione w załączniku nr 7 do SIWZ.

3.    Innowacyjny Program Nauczania powinien uwzględniać specjalne potrzeby edukacyjne poprzez: stosowanie metody projektowanych okazji edukacyjnych, co pozwoli na pracę uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami, a każdy uczeń będzie pracował we własnym tempie i na miarę swoich możliwości; dobór doświadczeń oraz opis jego realizacji będzie uwzględniał różne wersje wykonania – poziom trudniejszy i poziom łatwiejszy z podpowiedziami; program uwzględni konieczność wykonywania zadań i doświadczeń zespołowo dając możliwość rozwijania się uczniom zdolnym i uczniom ze specyficznymi trudnościami; wymagania wobec uczniów zostaną dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

4.    Innowacyjny Program Nauczania będzie dotyczył klas I-III szkoły podstawowej.

5.    Innowacyjny Program Nauczania powinien spełniać następujące warunki:

1)    powinien zawierać szczegółowe cele kształcenia i sposoby ich osiągania;

2)    powinien zawierać wszystkie treści zgodne z podstawą programową dla nauczania zintegrowanego;

3)    powinien zawierać wszystkie treści zgodne z obowiązującym prawem, w tym aktami prawnymi regulującymi kwestie edukacji, szkolnictwa;

4)    powinien zawierać opis założonych osiągnięć, propozycje kryteriów oceny i sprawdzania osiągnięć;

5)    powinien być zgodny z politykami horyzontalnymi UE a w szczególności z polityką równych szans;

6)    powinien być poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, w szczególności uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej, a jego treści są zgodne z przepisami prawa;

7)    w programie nauczania szczególny nacisk powinien być położony na kształtowanie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspakajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

8)    powinien ułatwiać asymilację w środowisku szkolnym dzieci w różnym wieku (zróżnicowanie treści dla sześcio- i siedmiolatków);

9)    powinien uwzględnia indywidualizację nauczania z uwagi na zróżnicowanie dzieci rozpoczynających naukę szkolną na wiek 6 i 7 lat, indywidualizacja nauczania rozumiana jest jako zróżnicowanie form pracy oraz stosowanie różnych rozwiązań metodycznych, uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci;

10)powinien wykorzystywać metodę projektu edukacyjnego, rozumianego jako rozwijanie samodzielności w postrzeganiu, myśleniu i podejmowaniu decyzji, możliwego do realizacji w formie pracy indywidualnej, pracy w parach lub grupach;

11)powinien uwzględniać potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. uczniów ze specjalnymi uzdolnieniami i mających trudności z uczeniem się;

12)powinien zawierać odniesienia dotyczące aktywizacji rodziców;

13)cele, treści, sposoby osiągania celów powinny uwzględniać specyfikę szkół z terenów zdegradowanych, do których program jest kierowany; tj. działania dydaktyczne zaproponowane w programie nauczania powinny zawierać elementy wychowawcze odpowiadające na problemy zdefiniowane w kontakcie ze szkołami z terenów zdegradowanych;

14)IPN powinien być zgodny z założeniami indywidualizacji nauczania, działania założone w programie powinny uwzględniać czynniki kontekstowe szkół z terenów zdegradowanych;

15)w programie wskazuje się sposoby – działania dydaktyczne niwelujące negatywne skutki tych kontekstów;

6.    Program należy opracować technicznie tak, aby istniała możliwość jego swobodnego wydruku i upowszechnienia na stronach internetowych.

7.    Program będzie odebrany po pozytywnym zaopiniowaniu przez ewaluatora zewnętrznego oraz nauczycieli klas wczesnoszkolnych ze szkół biorących udział w projekcie.

8.    Program powinien być opracowany przez zespół minimum 5 pedagogów posiadających wiedzę metodyczną i poszczególne specjalizacje np. indywidualizacji procesów nauczania, tworzenia innowacji pedagogicznych, psychologii wieku wczesnoszkolnego, biomedycznych postaw rozwoju, problemów edukacyjnych itp.

9.    Opracowany program wraz z wypracowanymi narzędziami wdrożony zostanie pilotażowo w szkołach podstawowych w Suchaniu, Marianowie, Chociwlu.

10.Wymagane jest, aby Innowacyjny Program Nauczania (IPN) powstał na bazie wiedzy i doświadczenia specjalistów – fachowców danej dziedziny i był oparty na zapisach wniosku o dofinansowanie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 1.6MB) 2014-05-05 13:40:31 1.6MB 707 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz.pdf 2014-05-05 13:41:07 3.3MB 215 razy
2 Formularze.zip 2014-05-05 13:41:23 54.KB 169 razy
3 Zal6_wzor_umowy.pdf 2014-05-05 13:41:40 359KB 197 razy
4 Zal7_merytoryczne_zalozenia.pdf 2014-05-05 13:41:59 225KB 188 razy
Wynik postępowania
1 Wybor_oferty_ipn.pdf (PDF, 314KB) 2014-05-15 14:11:13 314KB 631 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf (PDF, 150KB) 2014-05-29 14:05:22 150KB 632 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 05-05-2014 13:40:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 05-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 29-05-2014 14:05:22