Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydanie lub wymiana dowodu osobistego


Wydanie lub wymiana dowodu osobistego

Zarówno złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowanego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

I. Właściwość organu

Dowód osobisty wydaje:

 1. Właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

 2. W razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego wnioskodawcy.

 3. Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

 4. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

II. Sposób załatwienia

W celu otrzymania nowego lub wymiany dowodu osobistego należy złożyć:

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 3. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński.

 4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

 5. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

 6. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia składają wniosek o wydanie dowodu w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

 7. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

 8. Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca.

 9. W przypadku małoletniego, który ukończył 13 rok życia lub osoby niepełnosprawnej, która nie może złożyć podpisu, wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy składa stosowne oświadczenie o niemożności złożenia podpisu.

 10. W obecności interesanta, pracownik sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) zawierający w części A dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzania formularza a w części B potwierdzenie złożenia wniosku oraz termin odbioru dowodu osobistego. Część B otrzymuje wnioskodawca. Dokument ten stanowi podstawę do odbioru dowodu osobistego.
 11. Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem

Dowód osobisty odbiera się osobiście

 1. Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego.

 2. W przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego.

 3. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.

 4. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.

 III. Termin załatwienia sprawy

 1. Trzydzieści dni od daty złożenia wniosku.

 2. W szczególnych przypadkach w/wym. termin może być krótszy lub dłuższy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 13-06-2007 08:50:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Kujawska 18-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 13-02-2012 12:28:17