Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

                                                                     

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
na terenie Powiatu Stargardzkiego  

Powiat Stargardzki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  realizuje zadanie o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej.
W punktach na obszarze powiatu w 2022  r. udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W punktach możliwe będzie świadczenie nieodpłatnej mediacji na wniosek osoby uprawnionej. Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 punktów z czego w trzech punktach świadczona jest  nieodpłatna pomoc prawna oraz  w dwóch nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty obsługiwane są w zależności od świadczonej pomocy przez radców prawnych
i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką a ponadto przez radców prawnych z ramienia organizacji pozarządowej, doradców obywatelskich  oraz mediatorów. Szczegóły przedstawiają poniższe tabele:

Wykaz  punktów nieodpłatanej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wraz z mediacją)

Punkt nr 1 NPP

Podmiot obsługujący: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy/Mediacje

1

Stargard

Starostwo Powiatowe

w Stargardzie

ul. Skarbowa 1

hol budynku – hol budynku, parter

Poniedziałek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

2

Wtorek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

3

Środa

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

4

Czwartek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

5

Piątek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

Punkt nr 2 NPP

Podmiot obsługujący: Szczecińska Izba Adwokacka w Szczecinie

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy/Mediacje

1

Stargard

Starostwo
Powiatowe

w Stargardzie

ul. Skarbowa 1

hol budynku -hol budynku, parter

Poniedziałek

12.00-16.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

2

Wtorek

12.00-16.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

3

Środa

12.00-16.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

4

Czwartek

12.00-16.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

5

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Portowa 3, lok. I p.

Piątek

15.00-19.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

Punkt nr 3 NPP

Podmiot obsługujący: Organizacja pozarządowa- Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy/Mediacje

1

Ińsko

Urząd Miejski

ul. Boh. Warszawy 38 
lok. I p

Poniedziałek

9.30-13.30

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

2

Dolice

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 18

73-115 Dolice

parter budynku

Wtorek

9.00-13.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

3

Dolice

Urząd Gminy

ul. Ogrodowa 18

73-115 Dolice

parter budynku

Środa

7.30- 11.30

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

4

Dobrzany

Kozy 29/3

Świetlica Wiejska

Czwartek

13.30- 17.30

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

5

Suchań

Gminny Dom Kultury

ul. Kard. A. Hlonda 1

Piątek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje


Punkt nr 4 NPO

Podmiot obsługujący: Organizacja pozarządowa- Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy/Mediacje

1

Chociwel

Armii Krajowej 52

Pomieszczenia GKRPA

za budynkiem M-GOPS

Poniedziałek

14.00-18.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

2

Stara Dąbrowa

Urząd Gminy

Stara Dąbrowa 20, lok. Ip

Wtorek

8.00-12.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

3

Suchań

Gminny Dom Kultury

ul. Kard. A. Hlonda 1

Środa

13.00-17.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

4

Ińsko

Urząd Miejski

ul. Boh. Warszawy 38  lok. I p

Czwartek

8.00-12.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

5

Kobylanka

ul. Jeziorna 6

Budynek Centrum Kultury i Rekreacji

Piątek

12.30-16.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

Punkt nr 5 NPO

Podmiot obsługujący: Organizacja pozarządowa- Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Lp.

Lokalizacja punktu

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy/Mediacje

1

Marianowo

ul. Mieszka I1

73-121 Marianowo

Lokal  nr 10 (I piętro)

Poniedziałek

9.30-13.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

2

Suchań

Gminny Dom Kultury

ul. Kard. A. Hlonda 1

Wtorek

13.00-17.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

3

Dobrzany

Kozy 29/3

Świetlica Wiejska

Środa

8.45-12.45

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

4

Dolice

Urząd Gminy

ul. Ogrodowa 18

73-115 Dolice

parter budynku lok.7

Czwartek

9.00-13.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

5

Chociwel

Armii Krajowej 52

Pomieszczenia GKRPA

Za budynkiem
M-GOPS

Piątek

12.30-16.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez osoby posiadające wyższe wykształcenie, które z wynikiem pozytywnym ukończyły wymagane prawem szkolenia. Doradcy obywatelscy wskazani w 2022 r. przez wyłonione Stowarzyszenie posiadają wykształcenie wyższe w tym prawnicze.

 

Nieodpłatna pomoc prawna lub  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem- art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się- ustawa z dn. 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,

     3) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia  stanu nadzwyczajnego, przy czym nie stosuje się wówczas art. 4 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym zapewnione jest wsparcie tłumacza języka migowego, w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Zgodnie z art. 3 ustawy nieodpłatna pomoc prawna polega na;

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism
  w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma  w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji,

 1. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,


Zgodnie z art. 3a ustawy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie   potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw  mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z art.  4a. ustawy  nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;

 4) przeprowadzenie mediacji;

 5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

 2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Wymagane dokumenty

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie- art. 4 ust 2 ustawy. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.

Pomoc udzielana osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) jest pomocą de minimis . Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 – dalej ,,ustawa").

Ubieganie się o pomoc

Podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany – przed udzieleniem pomocy – do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, tj. osobie udzielającej porady
(art. 37 ust. 1 ustawy):
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów (art. 37 ust. 7 ustawy)

Zwrot pomocy

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i następnych ustawy na beneficjenta pomocy może być nałożony obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz
z odsetkami.

Monitorowanie pomocy publicznej

Zgodnie z art. art. 31 ust. 1 ustawy pomoc publiczna jest monitorowana. Monitorowanie obejmuje  gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Upublicznienie pomocy

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy fakt udzielenia pomocy podlega upublicznieniu. Udostępnione dane obejmujące: numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy publikowane są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Informacja o możliwości złożenia opinii

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może po uzyskaniu porady dobrowolnie dokonać anonimowej oceny udzielonej pomocy wypełniając kartę pomocy -część B
Terminy załatwienia spraw

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty
w punkcie, za pośrednictwem nr telefonu: Tel. 91 48-04-923 w godzinach 8.00-15.00,
z uwzględnieniem obsługi poza kolejnością kobiet w ciąży. Zmiany w kolejności obsługi mogą nastąpić również z innych ważnych powodów.

W przypadku pytań wątpliwości związanych z przygotowaniem do wizyty w punkcie zainteresowane osoby mogą uzyskać informację pod nr telefonu 791 530 803 obsługiwanym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30.

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady i otrzymać informacje o dostępnym terminie, należy złożyć ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ pod adresem https://np.ms.gov.pl.

Jednocześnie z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 zastrzega się, że mogą nastąpić okresowe zmiany w pracy punktów na obszarze Powiatu Stargardzkiego, co będzie publikowane w postaci stosownych komunikatów.

Informacje dodatkowe

Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Biuro Polityki Społecznej

Tel. 91 480 49 23, e-mail: ; stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 LISTA STAROSTY NA 2022 03.31-sig.pdf (PDF, 569.44Kb) 2022-04-14 14:05:57 11 razy
2 Karta Informacyjna NPPNPO 2022.03.31-sig.pdf (PDF, 438.30Kb) 2022-04-14 14:05:57 11 razy
3 KOmunikat Stara Dąbrowa2.pdf (, 189.92Kb) 2022-02-28 15:28:56 13 razy
4 LISTA STAROSTY NA 2022-sig.pdf (, 570.70Kb) 2022-01-24 15:17:04 14 razy
5 Karta_informacyjna2022.pdf (, 1.66Mb) 2021-12-31 09:14:51 19 razy
6 KARTA INFORMACYJNA NPP NA 2021.doc (, 117.00Kb) 2021-06-15 09:27:39 26 razy
7 SKM_364e21061109230.pdf (, 1.71Mb) 2021-06-15 09:27:39 29 razy
8 Odblokowanie punktów.docx (, 45.66Kb) 2021-06-15 09:27:39 30 razy
9 SKM_364e21052714380.pdf (, 376.20Kb) 2021-06-15 09:27:39 25 razy
10 SKM_364e21061109220.pdf (, 263.73Kb) 2021-06-15 09:27:39 28 razy
11 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA1.pdf (, 5.31Mb) 2021-05-31 09:04:28 42 razy
12 Wznowienie_komunikat.pdf (, 376.20Kb) 2021-05-31 09:04:28 6 razy
13 Lista_Starosty_na_2021.pdf (, 4.02Mb) 2021-01-18 09:46:52 26 razy
14 LISTA_STAROSTY_NA_2021.docx (, 61.25Kb) 2021-01-18 09:46:52 27 razy
15 12_01_2021_08_39_21_KOMUNIKAT-2.pdf (, 115.18Kb) 2021-01-12 08:39:21 37 razy
16 NPP 2021 (2).pdf (, 1.67Mb) 2021-01-12 08:39:21 37 razy
17 12_01_2021_08_39_21_wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc-nowa-wersja po nowelizacji.docx (, 23.38Kb) 2021-01-12 08:39:21 36 razy
18 Aktualności MAJ 2020.pdf (, 141.13Kb) 2020-06-24 09:05:38 35 razy
19 KOMUNIKAT-2.pdf (, 115.18Kb) 2020-06-24 09:05:38 41 razy
20 wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc-nowa-wersja po nowelizacji.pdf (, 187.05Kb) 2020-06-24 09:05:38 36 razy
21 wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc-nowa-wersja po nowelizacji.docx (, 23.38Kb) 2020-06-24 09:05:38 45 razy
22 Karta Informacyjna NPP 1.06.20.pdf (, 1.75Mb) 2020-06-03 08:32:11 44 razy
23 Lista jednostek 2.pdf (, 0.00b) 2020-05-21 10:50:41 48 razy
24 Karta Informacyjna 2.pdf (, 1.64Mb) 2020-05-21 10:50:41 6 razy
25 wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc-nowa-wersja.pdf (, 184.23Kb) 2020-03-26 09:13:08 31 razy
26 wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc-nowa-wersja.docx (, 23.60Kb) 2020-03-26 09:13:08 35 razy
27 LISTA STAROSTY 2020 U.pdf (, 4.77Mb) 2020-01-27 08:50:01 24 razy
28 KARTA INFORMACYJNA NPP NA 2020-właściwa1.pdf (, 237.50Kb) 2020-01-02 10:39:29 36 razy
29 KARTA INFORMACYJNA NPP NA 2019-aktualizacja z 23.07.2019.doc (, 91.00Kb) 2019-09-09 09:07:18 34 razy
30 LISTA STAROSTY NA 2019-wersja z dnia 23.07.2019.docx (, 60.11Kb) 2019-09-09 09:07:18 52 razy
31 KARTA INFORMACYJNA NPP NA 2019-aktualizacja z 23.07.2019.pdf (PDF, 227.43Kb) 2019-08-01 09:34:54 1 raz
32 LISTA STAROSTY NA 2019-wersja z dnia 23.07.2019.pdf (PDF, 793.44Kb) 2019-08-01 09:34:54 1 raz
33 LISTA STAROSTY NA 2019-wersja ostateczna 2.pdf (PDF, 786.63Kb) 2019-06-04 13:28:23 11 razy
34 KARTA INFORMACYJNA NPP NA 2019-aktualizacja z 11.01.2019.pdf (PDF, 220.83Kb) 2019-06-04 13:28:23 15 razy
35 Powiat Stargardzki.docx (, 49.35Kb) 2019-06-04 13:28:23 116 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Siwek 04-06-2019 13:28:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Siwek 24-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Siwek 14-04-2022 14:05:57