Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Suchaniu ul. Pomorska 72, kod pocztowy 73-132, e-mail: ops@suchan.pl, tel.91 562-40-15 wew. 32

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane będą przetwarzane w celu:

1. Realizacji wnioskowanych przez Panią/Pana świadczeń wchodzących w zakres zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, będących realizacją nałożonego na nas przez niżej wy mienione ustawy obowiązku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c):

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2017.1952 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U.2017.2092)

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U.2018.554 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016.1860)

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2017.1851 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz.U.2017.1778 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1769 z późn.zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1938 z późn.zm.)

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 697 z późn.zm.)

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 poz. 1457 z póżn. zm),

- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta dużej rodziny (Dz. U. z 2017 poz. 1832 z późn. zm),

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1390 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U.2016.487 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2017.783 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz.U.2017.180 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U.2018.755 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz.U.2017.2204 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

 

2. Zawarcia, realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).

3. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę może Pani/Pan wyrazić lub odmówić jej wyrażenia bądź też wycofać w dobrowolnym momencie.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pana:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym;

b) które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe np. firmom prawniczym, informatycznym które pomagają nam realizować cele przetwarzania danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

a) dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody;

b) niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem;

c) obowiązkowe w przypadkach, gdy są przetwarzana na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa (ustaw), ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania w sprawie.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani Pana dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 25-05-2018 10:19:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Bylewski 29-05-2019 08:48:44