Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2017

Nr 1/2017 w sprawie zmiany wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań,

Nr 2/2017 w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Suchań dla jednostek organizacyjnych Gminy  na 2017 rok,

Nr 3/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,

Nr 4/2017 uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej Urzędu Miasta i Gminy Suchań,

Nr 5/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań,

Nr 6/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 7/2017 w sprawie ustalenia kwoty różnicy miedzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2016, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2016,

Nr 8/2017 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej,

Nr 9/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 10/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 11/2017 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowania,

Nr 12/2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 13/2017 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Suchaniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Nr 14/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gmine Suchań,

Nr 15/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań,

Nr 16/2017 w sprawie upoważnienia zastępcy skarbnika do wystawiania faktur sprzedaży,

Nr 17/2017 w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 18/2017 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań,

Nr 19/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,

Nr 20/2017w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 21/2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 22/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 23/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad ( politykę ) rachunkowości  w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 24/2017 w sprawie upoważnienia sekretarza do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi prace z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego,

Nr 25/2017 w sprawie powołania stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,

Nr 26/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Suchaniu i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej,

Nr 27/2017 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro,

Nr 28/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 29/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 30/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego,

Nr 31/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i wiatrołomów z terenów stanowiących własność, współwłasność lub będących w zarządzie Gminy Suchań,

Nr 32/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.,

Nr 33/2017w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Suchań,

Nr 34/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 35/2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 36/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu”,

Nr 37/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania,

Nr 38/2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

Nr 39/2017 w prawie ustalenia godzin otwarcia świetlic działających na terenie Gminy Suchań,

Nr 40/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.

Nr 40 A/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 41/2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 42/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 43/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu,

Nr 44/2017 w sprawie instrukcji dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych,

Nr 45/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 46/2017 w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza,

Nr 47/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.,

Nr 48/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.,

Nr 49/2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

Nr 50/2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 51/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 52/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 53/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 54/2017 w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonania prawa głosu w imieniu Wspólnika Gminy Suchań na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników funduszu Poręczeń kredytowych w Stargardzie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Nr 54/2017 w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonania prawa głosu w imieniu Wspólnika, gminy Suchań, na Zwyczajnym Zgromadzeniu wspólników Funduszu Poręczeń kredytowych w Stargardzie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Nr 56/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic działających na terenie Gminy Suchań,

Nr 56A/2017 w sprawie rejestru Instytucji Kultury Gminy Suchań oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem,

Nr 57/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 58/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.

Nr 59/2017 w sprawie zmian  budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.

Nr 60/2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Wapnica,

Nr 61/2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 62/2017 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 i powołania komisji przetargowej,

Nr 63/2017 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Suchań zarządzanej przez Burmistrza Suchania,

Nr 64/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Miejskim w Suchaniu”,

Nr 65/2017 w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 z pługiem do odśnieżania ,

Nr 66/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.

Nr 67/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.

Nr 68/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.

Nr 69/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.

Nr 70/2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

Nr 71/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 72/2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”,

Nr 73/2017 w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 z pługiem do odśnieżania,

Nr 74/2017 w sprawie przeprowadzenia III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

Nr 75/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usuwania drzew z terenów będących własnością Gminy Suchań,

Nr 76/2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej drewna użytkowego ( W i S2) i opałowego (S4 i M2) znajdującego się na działce nr 331 obręb 2 miasto Suchań, do ogłoszenia II przetargu

Nr 77/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 78/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 79/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 80/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Suchaniu,

Nr 81/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Suchań na rok 2018,

Nr 82/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic działających na terenie Gminy Suchań,

Nr 83/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Suchaniu do wykonywania czynności prawnych,

Nr 84/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 85/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 86/2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 87/2017 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania  do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego , obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

Nr 88/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 90/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 89/2017 w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny,

Nr 90/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w gminie Suchań,

Nr 91/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad ( politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 92/2017 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do zatwierdzenia i przyjęcia procedur ustanawiających System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 93/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w gminie Suchań,

Nr 94/2017 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w gminie Suchań,

Nr 95/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 96/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 97/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 98/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2017-2023 r.

Nr 99/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 100/2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 103 /2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w urzędzie Miejskim w Suchaniu”,

Nr 103A/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022,

Nr 104/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w urzędzie Miejskim w Suchaniu”,

Nr 105/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 106/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 107/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 108/2017 w sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Suchań,

Nr 109/2017 w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic działających na terenie Gminy Suchań,

Nr 110/2017 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu,

Nr 111/2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej drewna użytkowego (W i S2) i opałowego (S4 i M2) znajdującego się na działce nr 331 obręb 2 miasto Suchań, do ogłoszenia III przetargu,

Nr 112/2017 w sprawie powołania gminnej komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie gminy Suchań,

Nr 113/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 114/2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 115/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 11 listopada 2017 r.

Nr 116/2017 w sprawie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 117/2017 zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 118/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 119/2017 w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Suchań oraz przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka,

Nr 120/2017 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących działalności gospodarczej,

Nr 121/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 122/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w gminie Suchań,

Nr 123/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.

Nr 124/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 125/2017 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w gminie Suchań,

Nr 126/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.

Nr 127/2017 w sprawie przeprowadzenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

Nr 128/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 129/2017 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 130/2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 131/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 132/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 133/2017 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych oraz ustalenia zasad rozliczania paliwa,

Nr 134/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 134A/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania dla kierowników jednostek budżetowych Gminy Suchań,

Nr 135/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 136/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 137/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 138/2017 w sprawie odmowy umorzenia zaległości powstałej z tytułu niezapłaconego czynszu dzierżawnego,

Nr 139/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 140/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017r.

Nr 141/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018,

Nr 142/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Nr 143/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 17-10-2017 11:24:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 17-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Bylewski 24-01-2019 08:48:57