Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości


GN.6845.5.2016 Data: 16.11.2016r.

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

1/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, oznaczona działką Nr 308/21 o pow. 0,3526 ha położona w mieście Suchań, obręb Nr 0002.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi: 83 587,00zł

Słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. utracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Suchań.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań działka ma następujące przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiada symbol MN.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2016roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (II piętro)

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 16.12.2016 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 13.12.2016 r.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 8 358,70 na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 19.10.2016 r.

W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy: RIVb- 0,2199 ha

RIVa- 0,1327 ha

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta,

oraz przedłożenie dowodów potwierdzających spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wynikających z art.7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2012r. poz. 803 ze zm.)

-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

-zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ( od jakiej daty),

- oświadczenie potwierdzające kwalifikacje rolnicze.

Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłączenie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2012r. poz. 803 ze zm.) oraz spełni obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikającej z art. 2b ww. ustawy).

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 17 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 16.11.2016 r. do 15.12.2016 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej.doc (DOC, 35.50Kb) 2016-11-16 13:54:07 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Franczak 16-11-2016 13:54:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Franczak 16-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Franczak 16-11-2016 13:54:07