Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2016

Nr 1/2016 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań,

Nr  2/2016 zmieniające zarządzenie  w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej,

Nr 3/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania dla Straży Miejskiej w Suchaniu,

Nr 4/2016 w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Suchań dla jednostek organizacyjnych Gminy na 2016 rok,

Nr 5/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,

Nr 6/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań,

Nr 7/2016 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Suchań dla samorządowej instytucji kultury,

Nr 8/2016 w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza Suchania dotyczących Systemu zarzadzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 9/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu,

Nr 10/2016 w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 11/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 12/2016 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 13/2016 w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań,

Nr 14/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchań,

Nr 15/2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do pierwszych klas szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Suchań,

Nr 16/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawach o świadczenia wychowawcze,

Nr 17/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 18/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,

Nr 19/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu”,

Nr 20/2016 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 21/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 22/2016 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postepowań w sprawach o świadczenia wychowawcze,

Nr 23/2016 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postepowań w sprawach o świadczenia wychowawcze,

Nr 24/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 25/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

Nr 26/2016 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego dla urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 27/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Suchaniu,

Nr 28/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 29/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 30/2016 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 31/2016 w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 32/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań,

Nr 33/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie  wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu”,

Nr 34/2016 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej do zadań ogólnych,

Nr 35/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 36/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia III przetargu,

Nr 37/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań,

Nr 38/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 39/2016 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 40/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usuwania drzew z terenów będących własnością Gminy Suchań,

Nr 41/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i wiatrołomów z terenów stanowiących własność , współwłasność lub będących w zarządzie Gminy Suchań,

Nr 42/2016 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań,

Nr 44/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu”,

Nr 45/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 46/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 47/2016 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w gminie Suchań,

Nr 49/2016 w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań,

Nr 50/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad ( politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 51/2016 w sprawie ustalenia opłat za energię cieplną dostarczaną przez kotłownie stanowiące własność gminy dla indywidualnych odbiorców,

Nr 52/2016 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 53/2016 w sprawie upoważnienia pracownika do podpisywania dokumentów dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

Nr 54/2016 zmieniające zarządzenie nr 152/2015 w sprawie instrukcji dotyczącej windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,

Nr 55/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej drewna użytkowego ( W i S2) i opałowego ( S4 i M2) do ogłoszenia II przetargu,

Nr 56/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 56a/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 57/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2016-2022,

Nr 58/2016 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 59/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

Nr 60/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w gminie Suchań,

Nr 61/2016 w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022,

Nr 63/2016 w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz gminnego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach,

Nr 64/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej drewna użytkowego (W i S2 ) i opałowego (S4 i M2) do ogłoszenia II przetargu,

Nr 65/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 66/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 67/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,

Nr 68/2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Suchań na rok 2017,

Nr 69/2016 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 70/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 71/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 72/2016 w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań,

Nr 73/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 74/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 75/2016 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących wydawania dowodów osobistych,

Nr 76/2016 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących ewidencji ludności,

Nr 77/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 78/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 79/2016 w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości komunalnych,

Nr 80/2016 w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokości wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych,

Nr 81/2016 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 82/2016  w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 83/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokości wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych,

Nr 84/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 85/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 86/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,

Nr 87/2016 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 88/2016 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2016 – 2022,

Nr 89/2016 w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchań,

Nr 90/2016 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulaminu działania,

Nr 91/2016 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Suchań,

Nr 91A/2016 w sprawie zmiany wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Suchań,

Nr 92/2016 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 93/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 r.

Nr 94/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań,

Nr 95/2016 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 96/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 97/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 98/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 98 A/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania dla kierowników jednostek budżetowych Gminy Suchań,

Nr 99/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zastępcy burmistrza,

Nr 100/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

Nr 101/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej na terenie Suchania o numerze ewidencyjnym 363 obr.1 o pow.0,9139 ha , wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Suchań,

Nr 102/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu do prowadzenia postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia oraz wydawania decyzji,

Nr 103/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2016 r.

Nr 104/2016 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Suchań i jej jednostkach organizacyjnych,

Nr 105/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców jednostek budżetowych Gminy Suchań,

Nr 106/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Suchań i jej jednostkach organizacyjnych,

Nr 107/2016 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Suchań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 16-11-2016 11:44:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 16-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Bylewski 24-01-2019 08:34:51