Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO DS. OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SUCHAŃ NA LATA 2016-2022 W CELU OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Burmistrz Suchania zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi eksperta ds.  Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022 w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015r w celu opracowania Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Suchań.

Do zadań eksperta będzie należało  wykonane  następujących działań:

 1. Uczestniczenie  w posiedzeniach zespołu ds.  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań  - 1 razy w miesiącu.
 2. Scharakteryzowanie  obecnej  sytuacji  w  gminie  w  tym:  zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, strefy społecznej, analizy SWOT.
 3. Opis  powiązań  programu  rewitalizacji  z  dokumentami  strategicznymi  i  planistycznymi gminy.
 4. Diagnoza  czynników  i  zjawisk  kryzysowych  oraz  określona skala  i  charakter  potrzeb rewitalizacyjnych.
 5. Określenie zasięgów  przestrzennych  obszaru/obszarów  rewitalizacji  Graficzne  i  opisowe wytyczenie granic obszaru rewitalizacji.
 6. Opisanie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji).
 7. Wyznaczenie celów  rewitalizacji  oraz  odpowiadających  zidentyfikowanym  potrzebom  rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk.
 8. Opracowanie listy  planowanych,  podstawowych  projektów  i  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  wraz z ich  opisami.
 9. Charakterystyka  pozostałych  rodzajów  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  realizujących kierunki  działań,  mających  na  celu  eliminację  lub  ograniczenie  negatywnych  zjawisk powodujących sytuację kryzysową.
 10. Opracowanie mechanizmów zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji.
 11. Określenie szacunkowych  ram  finansowych  w  odniesieniu  do  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  oraz szacunkowych  wielkości  środków  finansowych  z  różnych  źródeł  (także  spoza  funduszy polityki  spójności  na  lata  2014  –  2020  –  publiczne  i  prywatne  środki  krajowe  w  celu realizacji zasady dodatkowości środków UE).
 12. Opracowanie mechanizmów  włączenia  mieszkańców,  przedsiębiorców  i  innych  podmiotów  i  grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji oraz współpraca z interesariuszami w tym zakresie.
 13. Zaprojektowanie systemu realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji wraz z ramowym harmonogramem.
 14. Zaprojektowanie systemu  monitoringu  i  oceny  skuteczności  działań  podejmowanych w ramach programu i systemu wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.
 15. Zasięgi przestrzenne obszaru lub obszarów rewitalizacji zostaną wykonane przy założeniu, że dany program rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia
 16. Przeprowadzenia procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowanie wniosku o wydanie opinii do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko, a w razie nie otrzymania pozytywnej opinii o braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko, po stronie Wykonawcy spoczywa przeprowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu oraz uwzględnienie ewentualnych uwag w dokumencie.  
 17. opracowanie merytoryczne tekstów, broszur, ankiet, materiałów informacyjno-promocyjnych, scenariuszy spotkań/warsztatów, prezentacji wykorzystywanych w trakcie przygotowania LPR,
 18. uzyskania wszelkich innych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa odnośnie opracowania LPR – dotyczy dokumentu jak całości,
 19. przeprowadzenie spotkań/warsztatów diagnostyczno-projektowych oraz konsultacji społecznych w formie:
  1. zbierania uwag, i badań ankietowych (badania ankietowe przeprowadzone na próbie min. 200 mieszkańców), 
  2. warsztatów dla przedstawicieli podmiotów i instytucji publicznych i niepublicznych (min. 2 spotkań po  3 godziny),
  3. warsztatów dla członków zespołu  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań (min. 8 godzin),
 20.  udział we wszystkich spotkaniach/konferencjach/naradach/inicjatywach promujących przedmiot zamówienia, jeśli zamawiający uzna to za konieczne,
 21. przekazanie projektu LPR Gminy Suchań  do uchwalenia, w tym przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem
 22. Uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej, na której Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2023 będzie przyjmowany, w celu udzielania ewentualnych wyjaśnień.
 23. Stała współpraca z zespołem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań, grupami interesariuszy, również po opracowaniu LPR na zasadzie doraźnych konsultacji,
 24.  W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji wykonawca w terminie 7 dni  dostosuje go do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia .
 25.  Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością modyfikacji, przetwarzania i powielania będą należały do Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia do 15 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie.pdf (PDF, 3.27Mb) 2016-11-04 10:48:29 451 razy
2 Zal1_formularz_oferty.doc (DOC, 46.50Kb) 2016-11-04 10:48:29 388 razy
3 Zal2_spelnianie_warunkow.doc (DOC, 35.50Kb) 2016-11-04 10:48:29 413 razy
4 Zal3_główne_usługi.doc (DOC, 36.00Kb) 2016-11-04 10:48:29 396 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 04-11-2016 10:48:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Krzysztofik 04-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 04-11-2016 10:48:29