Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników wybieranych przez Radę Miejską w Suchaniu na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na okres kadencji 2016-2019

OGŁOSZENIE

      Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 133 ) podaję do wiadomości mieszkańcom Gminy Suchań, że Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalił:
1. dwóch ławników dla spraw rodzinnych
2. jednego ławnika dla spraw pracy
wybieranych przez Rade Miejską w Suchaniu w głosowaniu tajnym na kadencję 2016-2019
( art.160 §1 wyżej cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarcza lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art.159 ww. ustawy kandydatem na ławnika nie mogą być:

1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,      

2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sadowego,  

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,                                                                                                       

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,                                                                                                

6) duchowni,                                                                                                                                              

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,                                                                                               

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,                                                                                                 

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sadów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Termin zgłoszenia kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2015r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U. Nr 121, poz.693).

Wzór karty jest dostępny w Biurze Rady Miejskiej w  Suchaniu ( pok. Nr 5). Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/.

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:
1)  informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby, opatrzoną data nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści  przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą  niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późń. zm. ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika , opatrzone data nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
5) 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;                                                                                                                                Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą  niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
Do zgłoszenia  kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 


Zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 5) w Urzędzie Miejskim w Suchaniu oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suchaniu ul. Pomorska 72 73-132 Suchań - w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r. ( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suchaniu).

 

Suchań, 02.06.2015r.                                                                                B U R M I S T R Z

                                                                                                                    Stanisława Bodnar

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e15061013440.pdf (PDF, 769.39Kb) 2015-06-10 14:50:18 532 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 10-06-2015 14:50:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 10-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 10-06-2015 14:52:41