Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2015

Nr 1/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nosowo,

Nr 2/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Słodkowo,

Nr 3/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Suchanówko,

Nr 4/2015 w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora ogólnopolskiego Badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Suchań,

Nr 5/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Sadłowo,

Nr 6/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brudzewice,

Nr 7/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nosowo,

Nr 8/2015 w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy Suchań dla jednostek organizacyjnych Gminy Suchań na 2015 rok,

Nr 9/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,

Nr 10/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tarnowo,

Nr 11/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wapnica,

Nr 12/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,

Nr 12a/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 13/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

Nr 14/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołtysa Słodkówko,

Nr 15/2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu,

Nr 16/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Suchaniu,

Nr 17/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015roku zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań,

Nr 18/2015 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i wiatrołomów z terenów stanowiących własność, współwłasność lub będących w zarządzie Gminy Suchań,

Nr 19/2015 w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego,

Nr 19a/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 20/2015 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 21/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań,

Nr 22/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 23/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

Nr 24/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 25 /2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego,

Nr 26/2015 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 27/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 28/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 29/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 30/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,

Nr 31/2015 w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej miasta i gminy Suchań,

Nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych,

Nr 33/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.,

Nr 34/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.,

Nr 35/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 36/2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Suchań miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,

Nr 37/2015 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 38/2015 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących działalności gospodarczej,

Nr 39/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,

Nr 40/2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Suchań,

Nr 41/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej,

Nr 42/2015 w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 43/2015 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania,

Nr 44/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Nr 45/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych,

Nr 46/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

Nr 47/2015 w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Nr 48/2015  w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 49/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 50/2015 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Nr 51/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 52/2015 w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo – odbiorczego dla pracowników Urzedu Miejskiego w Suchaniu oraz zasad jego stosowania,

Nr 53/2015 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 54/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 55/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w ponownym głosowaniu wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 24 maja 2015,

Nr 56/2015 w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015r.

Nr 57/2015 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w ponowym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 24  maja 2015r.

Nr 58/2015  w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 59/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej,

Nr 60/2015 w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej,

Nr 61/2015 w sprawie  ustalenia dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2015r.

Nr 62/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i wiatrołomów z terenów stanowiących własność, współwłasność lub będących w zarządzie Gminy Suchań,

Nr 63/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,

Nr 64/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 65/2015  w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 67/2015 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Nr 68/2015 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 69/2015 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu” oraz „Instrukcji zarzadzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu”

Nr 70/2015 w sprawie rejestracji zbiorów danych osobowych przetwarzanych  w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 71/2015 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących działalności gospodarczej,

Nr 72/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 73/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 74/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 75/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 76/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 77/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 78/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 79/2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Suchań  miejsc przeznaczonych na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów i haseł właściwych podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej,

Nr 80/2015 w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku członka ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy,

Nr 81/2015 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

Nr 82/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu do dzierżawy nieruchomości,

Nr 83/2015 w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży Gminy Suchań,

Nr 84/2015 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 85/2015 w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy,

Nr 86/2015 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Suchania,

Nr 87/2015 w sprawie wprowadzenia zasad oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Suchań oraz zasad ustalania wysokości czynszu   z tytułu oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych,

Nr 88/2015 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia nośników danych zawierających kopie bezpieczeństwa,

Nr 89/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 90/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 91/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 92/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 93/2015 w sprawie ogłoszenia nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań,

Nr 94/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w gminie Suchań,

Nr 95/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum,

Nr 96/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 97/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 98/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.,

Nr 99/2015 w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Suchań w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.,

Nr 100/2015 zmieniajace zarzadzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości,

Nr 101/2015 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r.

Nr 102/2015 zmieniające zarzadzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych odobowych w urzedzie Miejskim w Suchaniu” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Miejskim w Suchaniu”,

Nr 103/2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Suchań miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.,

Nr 104/2015 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

Nr 105/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w Gminie Suchań,

Nr 106/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 107/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 108/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 109/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2015r.

Nr 110/2015 zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastepców jednostek budżetowych gminy Suchań,

Nr 110A/2015 zmieniajace zarzadzenie w sprawie zasad  zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania oraz szkoły lub ośrodka umożliwiajacego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

Nr 111/2015 zmieniające zarzadzenie w sprawie Ndania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu,

Nr 112/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w Gminie Suchań

Nr 113/2015 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 114/2015 w sprawie:opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Suchań na rok 2016,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 09-02-2015 09:24:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 09-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 22-02-2016 13:43:02