Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


Uchwała Nr VI/34/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 25 czerwca 2003r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71,poz. 733, z 2002, Nr 113, poz.984 / Rada Miejska w Suchaniu uchwala, co następuje:

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1.

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Suchań .

§ 2.

 1. Wnioski o przydział lokali docelowych przyjmuje i rozpatruje burmistrz.

 2. Wniosek winien zawierać następujące dane:

1/ imię i nazwisko osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lokalu

oraz osoby zgłaszane do wspólnego zamieszkania,

2/ dochód członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy

poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania

udokumentowany zaświadczeniami,

3/ dane eksploatacyjne lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca

potwierdzone przez właściciela, zarządcę lub administratora,

3. Kwalifikacje wniosku przeprowadza się na podstawie sytuacji

mieszkaniowej w miejscu stałego pobytu, wnioskodawcy określonego na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji

ludności i dowodach osobistych.

§ 3.

Do rozpatrywania i kwalifikacji wniosków o najem lokali mieszkalnych upoważnia się burmistrza Suchania.

§ 4.

Przez osoby bliskie rozumie się rodziców, rodzeństwo i dzieci, również wychowywane w rodzinie zastępczej.

Rozdział II

Kryteria i kolejność kwalifikacji wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony

§ 5.

Do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony kwalifikują się następujące osoby:

1/ zamieszkujące w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy Suchań

przeznaczonych do rozbiórki ze względu na inwestycje, przebudowę

w budynkach, w których występuje stan zagrożenia życia i zdrowia

mieszkańców bez względu na dochód rodziny i powierzchnię przypadającą na członka rodziny,

2/ pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, pożaru, katastrofy

budowlanej lub innych czynników zewnętrznych bez względu na kryterium dochodu, jeżeli osoby te zamieszkiwały w mieszkaniowym zasobie gminy Suchań,

3/ spełniające jednocześnie następujące warunki:

a/ nie posiadające tytułu prawnego do lokalu,

b/ uzyskuje dochód w granicach:

 • 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

 • 75 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

c/ zamieszkujące w lokalach, w których przypada poniżej 5 m

pokoi na jedną osobę uprawnioną.

§ 6.

Pierwsza kolejność do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje na zasadzie równorzędności osobom wymienionym w § 5 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 7.

Druga kolejność do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom przebywającym na terenie gminy Suchań przez okres dłuższy niż 5 lat i spełniającym wymogi określone w § 5 pkt 3 . Prawo to nie dotyczy:

1) osób, które dobrowolnie zrzekły się uprawnień do lokalu,

2) osób, wobec których sąd orzekł o braku uprawnień do lokalu

socjalnego,

3) osób, z którymi rozwiązano najem, lecz nadal lokal zajmują z uwagi na

brak wyroku nakazującego jego opróżnienie.

§ 8.

Trzecia kolejność do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom przebywającym na terenie gminy Suchań przez okres krótszy niż 5 lat i spełniającym kryteria określone w § 5 ust.3.

§ 9.

Oprócz dobrowolnego zrzeknięcia się uprawnień do lokalu inne przypadki utraty uprawnień muszą być potwierdzone na drodze sądowej.

Rozdział III

Kryteria i kolejność kwalifikacji wniosków na lokale socjalne

§ 10.

W pierwszej kolejności na zasadzie równorzędności do najmu lokalu socjalnego kwalifikują się:

1/ osoby zamieszkujące w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy

Suchań przeznaczonych do rozbiórki ze względu na stan techniczny lub pod inwestycje, o dochodach szczególnie niskich nie gwarantujących płatności za lokal wynajęty na czas nieoznaczony,

2/ osoby które utraciły mieszkanie na skutek katastrofy budowlanej,

pożaru, klęski żywiołowej lub innych czynników zewnętrznych,

3/ osoby, które nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie

orzeczenia sądowego.

Rozdział IV

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 11.

Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę i są osobami bliskimi, mogą wstąpić w najem lokalu jeżeli:

1/ mieszkały stale w tym lokalu z najemcą przez okres co najmniej 5 lat,

2/ nie mają prawa do innego lokalu bez względu na formę /najem, własność,

dzierżawa/.

§ 12.

 1. Dopuszcza się przeniesienie umowy najmu przez najemcę na osobę przez

siebie wskazaną.

 1. Warunkiem przeniesienia umowy najmu jest zrzeczenie się najemcy z najmu

/rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron/ i spełnienie niżej wymienionych warunków przez osobę wskazaną przez dotychczasowego najemcę:

1/ jest to osoba bliska najemcy w rozumieniu art. 691 Kodeksu Cywilnego,

2/ nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

3/ osoba ta wyraziła zgodę na zawarcie umowy najmu,

4/ osoba ta mieszka stale w przedmiotowym lokalu przez okres co najmniej

5 lat oraz posiadała uprawnienia do zamieszkiwania z najemcą,

5/ najemca, zrzekający się najmu pozostanie zapisany jako członek

gospodarstwa domowego w nowej umowie najmu i nie będzie ubiegał się

o przyznanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego z zasobów Gminy.

Rozdział V

Zamiany mieszkań

§ 13.

 1. Zamiany lokali mogą być dokonywane:

1/ na wniosek najemców lokali należących do mieszkaniowego zasobu

Gminy,

2/ na wniosek najemcy lokalu należącego do mieszkaniowego zasoby

Gminy i osoby zajmującej lokal w innych zasobach,

3/ na wniosek najemcy lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu

Gminy i właściciela lokalu lub domu jednorodzinnego.

 1. Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę lokali w przypadkach

wymienionych w ust. 1 jest, aby:

1/ lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie były

obciążone zaległościami z tytułu najmu,

2/ osoba ubiegająca się o zamianę lokalu uzyskała zgodę dysponenta lokalu

na zawarcie umowy najmu wydaną na piśmie,

3/ jeżeli przedmiotem zamiany jest lokal lub dom własnościowy,

sporządzony został akt notarialny przeniesienia własności.

§ 14.

Wynajmujący może z uzasadnionej przyczyny odmówić wyrażenia zgody na zamianę lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 15.

 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się dokonywanie

zamiany lokali „ z urzędu” dotyczących wyłącznie lokali wchodzących

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy polegających na przeprowadzce

najemcy na jego wniosek albo za jego zgodą do lokalu uwolnionego w zamian za pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji

wynajmującego.

 1. Zamiany lokali „z urzędu” dokonuje się w szczególności:

1/ na wniosek najemcy, któremu stan zdrowia albo stopień inwalidztwa

utrudnia korzystanie z zajmowanego dotychczas lokalu z powodu

położenia lokalu w budynku lub z powodu braku odpowiednich urządzeń

sanitarnych w lokalu, a także z innych przyczyn,

2/ w celu uwolnienia lokalu socjalnego w przypadku gdy ustały warunki

uzasadniające zawarcie umowy najmu na lokal socjalny, a dochód

a dochód członków gospodarstwa domowego najemcy zawiera się w

granicach, o których mowa w § 5,

3/ w celu sprzedaży lokalu położonego w budynku, w którym większość

lokali została sprzedana, a najemca nie jest zainteresowany jego kupnem i

złożył wniosek, albo wyrazi zgodę na objęcie wskazanego lokalu w

budynku wyłączonym ze sprzedaży.

 1. Zgodę na zamianę lokali z „ urzędu” wydaje burmistrz Suchania.

Rozdział VI

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m

§ 16.

 1. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 mazany do zasiedlenia osobie, która pod względem ilości członków

gospodarstwa domowego /min. osiem osób/ będzie uprawniona do otrzymania takiego lokalu pod warunkiem, że jest zakwalifikowana do przydziału i umieszczona na liście na dany rok.

2. Lokal mieszkalny, o którym mowa w ust.1 - lokal taki może zostać

przyznany w dalszej kolejności:

1/ w przypadku braku osób, o których mowa w ust.1 może zostać oddany

w najem za czynsz wolny,

2/ najemca lokalu, o którym mowa w pkt 1 wyłaniany jest w drodze

przetargu ustnego, w którym kwotą wywoławczą jest równoważność

czynszu obliczonego dla danego lokalu,

3. Przetarg przeprowadza zarządca lokalu, zgodnie z obowiązującymi

zasadami.

Rozdział VII

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem

§ 17.

1. Wnioski o najem lokalu mieszkalnego przyjmowane i merytorycznie rozpatrywane są w Referacie Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, który opiniuje sposób kwalifikacji wniosku tj.:

 1. umieszczenie w rejestrze osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas

nieoznaczony,

 1. umieszczenie w rejestrze osób zakwalifikowanych do najmu lokalu

socjalnego,

 1. brak spełnienia kryteriów przewidzianych do najmu a tym samym

negatywne załatwienie wniosku.

2. Kwalifikacja wniosku do danej kategorii lokalu oraz ustalenie kolejności realizacji wniosków leży w gestii burmistrza Suchania. Na podstawie zakwalifikowanych wniosków burmistrz prowadzi rejestr osób zakwalifikowanych do najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.

§ 18.

Burmistrz Suchania do końca I kwartału każdego roku podaje do publicznej wiadomości osoby zakwalifikowane do najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.

§ 19.

 1. Umieszczenie w rejestrze nie jest jednoznaczne z wydaniem skierowania na

najem lokalu mieszkalnego i nie zobowiązuje gminy do zapewnienia mieszkania w określonym terminie.

2. W okresie oczekiwania na wskazanie konkretnego lokalu do zasiedlenia

wnioski osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego podlegają weryfikacji. Z powyższego wyłączone są wnioski osób, którym prawo do lokalu socjalnego przyznał sąd.

3. W przypadku zmiany sytuacji mieszkaniowej i materialnej i nie spełnienia

kryteriów kwalifikujących do najmu osoba zostaje skreślona z rejestru.

Decyzję o skreśleniu podejmuje burmistrz. O fakcie skreślenia z rejestru

wnioskodawcę należy powiadomić pisemnie.

§ 20.

Osoby, które bezzasadnie odmawiają przyjęcia wskazanego lokalu zostają skreślone z rejestru. Decyzję o wykreśleniu podejmuje burmistrz.

§ 21.

W uzasadnionych przypadkach burmistrz może zastosować inne kryteria i kolejność niż określone powyżej, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy zdrowotne, rodzinne i społeczne. W takim przypadku zobowiązany jest on do zasięgnięcia opinii organów opieki społecznej oraz Rady Miejskiej.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 29-12-2003 12:38:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 29-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 29-12-2003 12:38:45