Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o przetargu

GN.6840.3.2015

Burmistrz Suchania

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.)

 

ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości :

                   

1/ Sprzedaż nieruchomości  zabudowanej budynkiem gospodarczym ,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 246/1 o pow. 0,2038  ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00052984/3, położona w obrębie wsi Żukowo gm. Suchań

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:   55 880,00 zł

           w tym wartość budynku :                          6 618,00 zl

Słownie:  pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt   złotych 00/100.

 

Nieruchomość w części do pow. 320 m2 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31.01.2017 r.                        

Nabywca nieruchomości zgodnie z art. 678 § 1 kodeksu cywilnego wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce gminy.

                     

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań posiada zapis „ strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej w zależności od potrzeb z towarzyszącymi usługami komercyjnymi i publicznymi   ”. 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi  02 marca  2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok.   Nr  14 (I I piętro)

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 02.03.2015 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 27.02.2015 r.

 

Przystępujący do przetargu winni  wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 5 588,00 zł  na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

  się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął  29.01.2015 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i       

    upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

    osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

    warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie 

    nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  17 ( telefon 91/562 40 15 w. 35).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 29.01.2015 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 30.01.2015 r. do 28.02.2015 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 02-02-2015 11:48:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 02-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 03-02-2015 11:47:33