Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o przetargu dz.88,1


GN.6840.2.2014

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.)

ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości po bezskutecznym pierwszym i drugim przetargu odbytych w dniach 29 maja 2014 r. i 6 sierpnia 2014 r.

1/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (z możliwością zabudowy) , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 88/1 o pow. 0,1540 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00120651/8, położona w obrębie 2 m. Suchań

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31 425,60

Słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 60/100.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka przeznaczona była jako tereny zielone. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań nie przewiduje się zmian. Istnieje możliwość uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej zabudowy z uwagi na sąsiedztwo o takim charakterze.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 6 października 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (I I piętro)

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 06.10.2014 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 03.10.2014 r.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3 142,56 zł na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 23.04.2014 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 17 ( telefon 91/562 40 15 w. 35).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 05.09.2014 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 05.09.2014 r. do 04.10.2014 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 08-09-2014 14:19:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 08-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 08-09-2014 14:19:37