Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr III/12/02 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchań.


 

Uchwała Nr III/12/02

 

Rady Miejskiej w Suchaniu

 

z dnia 30 grudnia 2002r.

 

 

 

 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchań.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 oraz art.22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

 

Uchwala się Statut Gminy Suchań stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

 

 

 

§ 2.

 

 

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/95/96 z dnia 29 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Suchań (Dz.Urz.Woj.Szczecińskiego Nr 8, poz.67, Nr 20, poz.139, z 1998r. Nr 10, poz.59 oraz Dz. Urz. Woj. Zachodnio-pomorskiego z 1999r. Nr 26, poz.427, Nr 46, poz.714, z 2000r. Nr 35, poz.462 , z 2001r. Nr 3,poz.23, Nr 30, poz.676 i z 2002r. Nr 43, poz.914) .

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

 

§ 4.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

 

Rady Miejskiej

 

Ryszard Warszawski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy, który określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy, tj.:

 1.  

  organizację i tryb pracy rady miejskiej , w tym:

  1.  

   liczba wiceprzewodniczących

  2.  

   kompetencje przewodniczącego rady,

  3.  

   zasady zwoływania pierwszej sesji rady,

  4.  

   liczba stałych komisji i ich skład liczbowy,

  5.  

   zakres działalności komisji rewizyjnej,

  6.  

   regulamin rady,

 2.  

  organizacja pracy organu wykonawczego gminy:

  1.  

   forma rozstrzygnięć burmistrza,

  2.  

   sposób informowania rady o sposobie wykonania uchwał

 3.  

  zasady działania klubów radnych,

 4.  

  sposób funkcjonowania jednostek pomocniczych,

 5.  

  sposób zatrudnienia pracowników samorządowych, w tym wykaz pracowników mianowanych,

 6.  

  ustala herb.

 

Proponowany herb Gminy Suchań został pozytywnie zaopiniowany uchwałą

 

Nr 155-621/O/2002 Komisji Heraldycznej z dnia 14 czerwca 2002r., która stwierdziła jego zgodność z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscowej tradycji historycznej.

 

Proponowana zmiana statutu spowodowana jest koniecznością dostosowania jego przepisów do zmian wprowadzonych w ustawie samorządowej w zakresie organu wykonawczego, którym obecnie jest burmistrz. W związku z tym wykreślono część statutu, którą stanowił dział dotyczący organizacji zarządu.

 

Ponadto propozycja przyjęcia nowego statutu spowodowana jest tym, że obecnie obowiązujący statut był wielokrotnie (8) zmieniany, co utrudnia jego stosowanie.

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała

 

Rady Miejskiej w Suchaniu

 

z dnia 27 grudnia 2002r.

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia statutów dla sołectw Gminy Suchań.

 

 

 

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. . o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Uchwala się statuty dla sołectw Gminy Suchań, stanowiące załączniki nr 1-10 do niniejszej uchwały:

 1.  

  statut sołectwa Brudzewice,

 2.  

  statut sołectwa Modrzewo,

 3.  

  statut sołectwa Nosowo,

 4.  

  statut sołectwa Sadłowo,

 5.  

  statut sołectwa Słodkowo,

 6.  

  Statut sołectwa Słodkówko

 7.  

  statut sołectwa Suchanówko,

 8.  

  statut sołectwa Tarnowo,

 9.  

  statut sołectwa Żukowo,

 10.  

  statut sołectwa Wapnica.

 

 

 

§ 2.

 

 

 

Traci moc uchwała Nr XIV/107/96 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 kwietnia 1996r. w sprawie ustalenia statutów dla sołectw Gminy Suchań.

 

 

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 29-12-2003 13:24:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 29-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kucharczyk 30-03-2009 09:40:25