Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2014

Nr 1/2014 w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego,

Nr 2/2014 w sprawie planu finansowego do uchwały Nr XXII/200/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2014r.,

Nr 3/2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa do uchwały Nr XXII/200/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2014r.

Nr 4/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu,

Nr 5/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań,

Nr 6/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 7/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 8/2014 w sprawie upoważnienia  zastępcy Burmistrza do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

Nr 9/2014 w sprawie procedury konieczne do wykonania prac administracji cmentarzy komunalnych przed fizyczną likwidacją grobu,

Nr 10/2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 11/2014 w sprawie powołania komisji ds. brakowania  dokumentacji  niearchiwalnej kategorii „B” złożonej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 12/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

Nr 13/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert  na realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminy Suchań,

Nr 14/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 14a/2014 w sprawie zasad rachunkowości stosowane przy wydatkach środków  pochodzących z Unii Europejskiej,

Nr 15/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Nr 16/2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 17/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 18/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 19/2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 3 maja 2014r.

Nr 20/2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr  21/2014 w sprawie zasad rachunkowości stosowane przy wydatkach środków pochodzących z Unii Europejskiej,

Nr 21a/2014 w sprawie zasad rachunkowości stosowane przy wydatkach środków pochodzących z Unii Europejskiej,

Nr 22/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 23/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Suchaniu do podpisywania dokumentów dotyczących sporządzenia aktu pełnomocnictwa,

Nr 24/2014 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro,

 Nr 25/2014 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro,

Nr 26/2014 w sprawie powołania gminnej komisji do rozpatrywania wniosków dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony  środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie gminy Suchań,

Nr 27/2014 w sprawie  wyznaczenia obwodowej komisji dla celów głosowania korespondencyjnego,

Nr 28/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Suchan miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,

Nr 29/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi  informatycznej obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Nr 30/2014 w sprawie  zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 31/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 32/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych,

Nr 33/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu,

Nr 34/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Suchaniu i nadania  regulaminu pracy komisji przetargowej,

Nr 35/2014 w sprawie powołania biegłego do prac w komisji przetargowej w postepowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji koordynatora administracyjno – merytorycznego projektu pn.”Włącz myślenie”- innowacyjny  program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego,

Nr 36/2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 37/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka pomocy społecznej w Suchaniu do prowadzenia postepowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania  decyzji w tych sprawach,

Nr 38/2014 w sprawie upoważnienia asystenta rodziny – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Suchaniu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,

Nr 39/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych,

Nr 40/2014 w sprawie  zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 41/2014 w sprawie  zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 42/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 43/2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

Nr 44/2014 w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości do gminnego zasobu w drodze komunalizacji,

Nr 45/2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia III przetargu,

Nr 46/2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 47 A/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny,

Nr 47/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 48/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 49/2014 w sprawie ustalenia zasad  (politykę) rachunkowości w urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 50/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2014-2020,

Nr 51/2014 w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego,

Nr 52/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego,

Nr 53/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego,

Nr 54/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego,

Nr 55/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora  Systemu  Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 56/2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 57/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań,

Nr 58/2014 w sprawie powołania Komisji Sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Rodzinny piknik wędkarski dla mieszkańców LGD”,

Nr 59/2014 w sprawie Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

Nr 60/2014 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z zaistnieniem  zdarzeń losowych,

Nr 61/2014 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu,

Nr 62/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 63/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 64/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 65/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu,

Nr 66/2014 w sprawie zasad ( politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 67/2014 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w gminie Suchań,

Nr 68/2014 w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 69/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 70/2014 w sprawie powołania Komisji sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Dożynki 2014 – impreza kulturalno – integracyjna dla mieszkańców gminy Suchań”,

Nr 71/2014  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Nr 72/2014  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

Nr 73/2014 w sprawie przekazanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchaniu podręczników otrzymanych od ministra Edukacji narodowej będących własnością Gminy Suchań,

Nr 74/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 75/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 76/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 77/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr  78/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 79/2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Suchań na rok 2015,

Nr 80/2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 80a/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 81/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Nr 82/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Suchań miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,

Nr 83/2014 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie świetlic wiejskich,

Nr 84/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 85/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 86/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 87/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 88/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 89/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 90/2014  w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 91/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2014 – 2020,

Nr 92/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2014r.,

Nr 93/2014 w sprawie powołania Komisji sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn.”organizacja kulturalnego spotkania dla seniorów z gminy Suchań”,

Nr 94/2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 95/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego,

Nr 96/2014 zmieniające zarządzenie  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu,

Nr 97/2014 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania,

Nr 98/2014 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących ewidencji ludności,

Nr 99/2014 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących wydawania dowodów osobistych,

Nr 100/2014 w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 101/2014 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia  czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych ,

Nr 102/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego,

Nr 103/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Suchań w ramach projektu „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Suchań” dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro,

Nr 104/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 105/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 106/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 107/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 108/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 109a/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 110/2014 w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 111/2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 1 listopada 2014r.

Nr 112/2014 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia nośników danych zawierających kopie bezpieczeństwa,

Nr 113/2014 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu.

Nr 114/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic  m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Nr 115/2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 116/2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych,

Nr 117/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.

Nr 118/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,

Nr 119/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości komunalnych,

Nr 120/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 121/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 122/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 123/2014 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Modrzewo,

Nr 124/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Nr 125/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.,

Nr 126/2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 127/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Nr 128/2014 w sprawie powołania komisji w celu dokonania rocznej inwentaryzacji bloczków mandatowych znajdujących się w Straży Miejskiej w Suchaniu,

Nr 129/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.

Nr 130/2014 w sprawie zmian budżetu i z,mian planu finansowego budżetu na 2014r.

Nr 131/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.

Nr 132/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.

Nr 133/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2014r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 19-02-2014 17:22:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 19-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 09-02-2015 09:23:27