Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o II przetargu

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 

ogłasza I I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości po bezskutecznym pierwszym przetargu odbytym w dniu   12 listopada 2013 r.

1/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej ,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/4 o pow. 0,8691 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00090974/8, położona w obrębie  Żukowo gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:  18 503,00  zł

Słownie: osiemnaście tysięcy pięćset trzy  złote.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka posiadała przeznaczenie rolne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań nie przewiduje się zmian. 

 

2/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 257 o pow. 0,02 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00054652/1, położona w obrębie Tarnowo gm. Suchań.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 950,00 zł

   Słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt  złotych.   Uwaga do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT   w  wysokości 23%.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka posiadała symbol MR – teren zabudowy zagrodowej do dalszego użytkowania W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań nie przewiduje się zmian. 

 

3/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 737/3 o pow. 0,0638 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00116287/4, położona w obrębie Wapnica gm. Suchań.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 229,00 zł

     Słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych.

 Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka objęta była zapisem „ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań oznaczona jest „US” – teren usług sportu, rekreacji i wypoczynku.

 

Wszystkie w/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi  14 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. sala narad /II p. pok. Nr 14/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 14.01.2014 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 10.01.2014 r.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030

najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

  się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął  8.10.2013 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i       

    upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

    osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

    warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie 

    nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  17 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 13.12.2013 r.

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 13.12.2013 r. do 11.01.2014 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 16-12-2013 08:22:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 16-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 16-12-2013 08:22:22