Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

1/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/4 o pow. 0,8691 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00090974/8, położona w obrębie Żukowo gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 18 503,00

Słownie: osiemnaście tysięcy pięćset trzy złote.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka posiadała przeznaczenie rolne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań nie przewiduje się zmian.

2/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 378/9 o pow. 1,1229 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00097444/3, położona w obrębie Brudzewice gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25 114,00 zł

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto czternaście złotych.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka użytkowana była jako grunty rolne a w części jako usługi oświaty ( teren po nieistniejącej szkole).. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań nie przewiduje się zmian.

3/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 257 o pow. 0,02 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00054652/1, położona w obrębie Tarnowo gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 900,00 zł

Słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych. Uwaga do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka posiadała symbol MR - teren zabudowy zagrodowej do dalszego użytkowania W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań nie przewiduje się zmian.

4/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 737/3 o pow. 0,0638 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00116287/4, położona w obrębie Wapnica gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14 036,00 zł

Słownie: czternaście tysięcy trzydzieści sześć złotych.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka objęta była zapisem „ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań oznaczona jest „US” - teren usług sportu, rekreacji i wypoczynku.

Wszystkie w/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 12 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. sala narad /II p. pok. Nr 14/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 12.11.2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 08.11.2013 r.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030

najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 8.10.2013 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 17 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 10.10.2013 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 10.10.2013 r. do 8.11.2013 r., publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 14-10-2013 13:09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 14-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 14-10-2013 13:11:03