Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

 

1/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/4 o pow. 0,0465 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/0051264/3, położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 403,00

Słownie: dwa tysiące czterysta trzy złote.

2/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/5 o pow. 0,0466 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/0051264/3, położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 407,00 zł

Słownie: dwa tysiące czterysta siedem złotych.

 

Uwaga: Nieruchomości nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działki objęte były zapisem „ ogrody, sady do dalszego użytkowania i oznaczona symbolem „65RO”. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań nie przewiduje się zmian.

W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 31 października 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. sala narad /II p. pok. Nr 14/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 31.10.2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 28.10.2013 r.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030

najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 1.10.2012 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 17 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 1.10.2013 r.

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 1.10.2013 r. do 30.10.2013 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 01-10-2013 11:22:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 01-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 01-10-2013 11:23:37