Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

 

1/ II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po bezskutecznym pierwszym przetargu odbytym w dniu 30 lipca 2013 r. nieruchomości gruntowej leśnej ( gruntu z drzewostanem) niezabudowanej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 258/2 o pow. 2,7425 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051173/8, położona w obrębie 1 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 68 816,00

Słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście złotych 00/100.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka stanowiła las. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań nie przewiduje się zmian.

Działka przylega bezpośrednio do działki zabudowanej obiektami hodowlanymi oraz działek rolnych niezabudowanych.

2/ III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po bezskutecznym pierwszym i drugim przetargu odbytym w dniach 27 maja 2013 r. oraz 30 lipca 2013 r. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 88/1 o pow. 0,1540 ha, uwidocznionej w KW nr SZ1T/00120651/8, położona w obr. 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34 479,00 zł

Słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych

00/100.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka przeznaczona była jako tereny zielone. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań nie przewiduje się zmian. Istnieje możliwość uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej zabudowy z uwagi na sąsiedztwo o takim charakterze.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 30 września 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (I I piętro)

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 30.09.2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 26.09.2013 r. 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.: w pkt 1 - 6 881,60 , w pkt 2 - 3 447,90 zł na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 

Wadium wniesione na przetarg:

- przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,

- zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 24.06.2013 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości , 8/ podpis oferenta. 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 17 ( telefon 91/562 40 15 w. 35).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 29.08.2013 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM.

Od dnia 30.08.2013 r. do 28.09.2013 r., publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 29-08-2013 12:15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 29-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 29-08-2013 12:18:36