Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Suchania

  

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 ogłasza I przetarg pisemny ograniczony ( brak dostępu do drogi publicznej) na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości na sprzedaż niżej wymienionej działki.

 1/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (z możliwością zabudowy) ,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 305 o pow. 0,0450  ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00084536/1, położona w obrębie 1 m. Suchań

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:   9 377,00 zł

Słownie:  dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem  złotych 00/100.

 

Uwaga:do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony   podatku VAT w wys.  23%

 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i i zobowiązań.                       

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka oznaczona była symbolem MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań  nie przewiduje się zmian.  Istnieje możliwość uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej zabudowy z uwagi na sąsiedztwo o takim charakterze.

 Publiczne otwarcie ofert nastąpi  09 lipca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok.   Nr  14 (I I piętro)

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 09.07.2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 05.07.2013 r.

 Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 937,70 zł  na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął  06.06.2013 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  17 ( telefon 91/562 40 15 w. 35).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 06.06.2013 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 07.06.2013 r. do 06.07.2013 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 07-06-2013 14:09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 07-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 07-06-2013 14:09:37