Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego po byłej stacji PKP w Tarnowie

 

OŚ.6840.2.2013

Burmistrz Suchania

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 

ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  niżej wymienionej nieruchomości po bezskutecznym pierwszym i drugim przetargu odbytym w dniu   20 września 2012 r. i 3 grudnia  2012 r.

                   

1/ Lokalu użytkowego nr 2 ( po byłej stacji PKP) o pow. 96 m² w budynku nr 58 w Tarnowie wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym nr 2 o pow. 22,20 m² oraz udziałem w gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym - właściciel gruntu Skarb Państwa w wysokości  5468/10000 cz w działce nr geod. 97/10 o pow. 0,2437 ha położonej w Obr. Tarnowo Gm. Suchań, uwidocznionej w KW nr SZ1T/00120376/6.

Cena wywoławcza nieruchomości w wynosi:              25 925,00 zł

         w tym: wartość lokalu użytkowego                     12 518,00 zł

                      wartość udz. w budynku gosp.                  1 110,00 zł

                      wartość prawa użytkowania wieczystego

                      gruntu w udz.5468/10000cz.                    12 297,00 zł

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych.                       

 Przedmiotowa nieruchomość jest obciążona wpisem w dziale III księgi wieczystej następującymi służebnościami:

1)    nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, REGON 017301607 i jej następców prawnych, polegającym na nieograniczonym  czasowo dostępie do istniejącej na działce infrastruktury technicznej w postaci energetycznej  Nn zasilająco –rozdzielczej, w celu jej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji;

2)    nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu  na rzez „PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. z siedzibą w Warszawie , REGON 017310027 i jej następców prawnych , polegającej na nieograniczonym dostępie do istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej w postaci rozdzielnic i słupa oświetleniowego wraz z linią kablową, w celu jej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez nieruchomość w powyższych celach;

3)    nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności gruntowej na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 97/11 z KW nr SZ1T/00102073/0, polegającej na prawie przejazdu i Przechodu osób korzystających z usług transportu kolejowego, pasem drogi o szerokości nie mniej niż 6 m.      

Uwarunkowania planistyczne:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. utracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Suchań. Do daty jego ważności grunt oznaczony działką nr 97/10, stanowił tereny kolei państwowych . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, pozostaje bez zmian.                           

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi  22 lutego 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 7 / I piętro/.

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 22.02.2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 19.02.2013 r.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2 592,50 zł na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli  się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął  20.08.2012 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  39 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Suchań, dnia 23.01.2013 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 23.01.2013 r. do 21.02.2013 r., publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 29-01-2013 08:36:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 29-01-2013 08:36:09