Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Suchań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PROJEKT

 

Uchwała Nr …..

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia ……….. 2012r.

 

w sprawie podziału gminy Suchań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

            Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 102, poz.588, Nr 147, poz.881) oraz art.419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281) uchwala się, co następuje:

 

           § 1.Na terenie gminy Suchań tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

 

           § 2.Traci moc uchwała  Nr XXX/178/02 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 43, poz.915).

 

          § 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

 

         § 4. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

         § 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

        § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                                                                           Załącznik do uchwały Nr ………….

                                                                                     Rady Miejskiej w Suchaniu

                                                                           z dnia ………………

 

Podział Gminy Suchań na okręgi wyborcze,

ustalenie ich numerów i granic

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Numer

okręgu wyborczego

Granice

okręgu wyborczego

Ilość radnych

wybieranych

w okręgu wyborczym

1

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchań ulice: Sportową ,Strzelecką, Pomorską od numeru 1 do numeru 13.

 

1

2

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchań ulice: Pomorską od numeru 14 do numeru 43, K.A. Hlonda od numeru 1 do numeru 20 oraz Plac Rynek

 

1

3

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchań ulice: K. A. Hlonda od numeru 21A do numeru 73

 

1

4

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchań ulice: Pomorską od numeru 44 do numeru 90, Boczną

 

1

5

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchań ulice: Pomorską od numeru 92 do numeru 136, Młyńską, Polną, Leśną, Krótką

 

1

6

Część Sołectwa Wapnica  obejmująca miejscowość Wapnica  od  numeru 1 do numeru 38

 

1

7

Część sołectwa Wapnica obejmująca miejscowość Wapnica od numeru 38 A do numeru 81 A

 

1

8

Sołectwo Nosowo obejmujące miejscowość Nosowo

 

1

9

Część sołectwa Brudzewice obejmująca miejscowość Brudzewice od numeru 1 do numeru  55

 

1

10

Część sołectwa Brudzewice obejmująca miejscowość Brudzewice od numeru 56 do numeru 96 ,

Sołectwo Słodkówko obejmujące miejscowość Słodkówko

 

1

11

Sołectwo  Żukowo obejmujące miejscowość Żukowo

 

1

12

Sołectwo Suchanówko obejmujące miejscowość Suchanówko

 

1

13

Sołectwo Sadłowo obejmujące miejscowość Sadłowo

 

1

14

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchanki,

Sołectwo Tarnowo obejmujące miejscowość Tarnowo,

 

1

15

Sołectwo Modrzewo obejmujące miejscowość Modrzewo,

Sołectwo Słodkowo obejmujące miejscowość Słodkowo

 

1

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

           Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek burmistrza, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z poźn. zm.) liczba radnych w gminach do 20.000 mieszkańców  wynosi 15.

           Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, ze zm.) rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 1 listopada 2012r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców

danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze (liczba mieszkańców miasta i gminy Suchań  według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 4311).

          Zgodnie z  Kodeksem wyborczym, w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również

wtedy, gdy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1.

W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.

 

     W związku z powyższym proponuje się dokonać podziału Gminy Suchań na okręgi wyborcze przedstawione poniżej.

 

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 30.06.2012r. – 4311

Liczba radnych – 15

Norma przedstawicielstwa( 4311:15) = 287,4

Liczba okręgów wyborczych - 15

 

 

 

Numer

okręgu wyborczego

Granice

okręgu wyborczego

 

Liczba

mieszkańców

 

Ilość radnych

wybieranych

w okręgu wyborczym

Norma przedstawicielstwa

 

 

1

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchań ulice: Sportową ,Strzelecką, Pomorską od numeru 1 do numeru 13.

 

287

1

1

2

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchań ulice: Pomorską od numeru 14 do numeru 43, K.A. Hlonda od numeru 1 do numeru 20 oraz Plac Rynek

 

270

1

0,94

3

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchań ulice: K. A. Hlonda od numeru 21A do numeru 73

 

301

1

1,05

4

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchań ulice: Pomorską od numeru 44 do numeru 90, Boczną

 

274

1

0,95

5

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchań ulice: Pomorską od numeru 92 do numeru 136, Młyńską, Polną, Leśną, Krótką

 

322

1

1,12

6

Część Sołectwa Wapnica  obejmująca miejscowość Wapnica  od  numeru 1 do numeru 38

 

340

1

1,18

7

Część sołectwa Wapnica obejmująca miejscowość Wapnica od numeru 38 A do numeru 81 A

 

346

1

1,20

8

Sołectwo Nosowo obejmujące miejscowość Nosowo

 

210

1

0,73

9

Część sołectwa Brudzewice obejmująca miejscowość Brudzewice od numeru 1 do numeru  55

 

273

1

0,95

10

Część sołectwa Brudzewice obejmująca miejscowość Brudzewice od numeru 56 do numeru 96 ,

Sołectwo Słodkówko obejmujące miejscowość Słodkówko

 

269

1

0,94

11

Sołectwo  Żukowo obejmujące miejscowość Żukowo

 

307

1

1,07

12

Sołectwo Suchanówko obejmujące miejscowość Suchanówko

 

268

1

0,93

13

Sołectwo Sadłowo obejmujące miejscowość Sadłowo

 

237

1

0,82

14

Część gminy Suchań obejmująca miejscowość Suchanki,

Sołectwo Tarnowo obejmujące miejscowość Tarnowo,

 

306

1

1,06

15

Sołectwo Modrzewo obejmujące miejscowość Modrzewo,

Sołectwo Słodkowo obejmujące miejscowość Słodkowo

 

301

1

1,05

 

    Razem:

4.311

15

 

                                                                                                              

 

BURMISTRZ

Stanisława BODNAR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 21-08-2012 15:14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 21-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 21-08-2012 15:16:12