Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA SUCHANIA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ

ZA  ROK  2011

           

            Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2011 zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i art. 269  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2009 r. Nr  157,  poz. 1240  z późn. zmianami)

 

            I. Wstęp

 

  1. Budżet Gminy Suchań na rok 2011  został uchwalony na podstawie Uchwały Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 29 grudnia 2010r.   w wysokościach:

 

1.1  Dochody budżetu ogółem –                          15.558.040,00  zł.

z tego :

            - dochody bieżące                                     12.162.247,76 zł.

            - dochody majątkowe                                   3.395.792,24 zł.

 

1.2. Wydatki budżetu ogółem                               17.897.610,00 zł.

z tego :

            - wydatki bieżące                                         12.117.806,56 zł.

            - wydatki majątkowe                                     5.779.803,44  zł.

 

1.3. Ustalono planowany deficyt budżetowy w wysokości:       2.339.570,00 zł.

 

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację  zadań własnych  jak i zadań  zleconych  przez Rade Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza Suchania  działającego z upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 12 pkt. 1  Uchwały Nr  II/10/10 Rady Miejskiej w Suchaniu  z dnia  29 grudnia 2010  roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Suchań na rok 2011 .

 

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2011  r. został zwiększony   między innymi o  następujące kwoty :

 

1)   440.925,68  zł. – dotacje celową  z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

 

2)   350.085,00  zł. -  dotacje celową  z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,

 

3)  12.705,00  zł. – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - ,,Wyprawka szkolna”,

 

4)  46.986,00  zł. – dotacje celową  otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań etap I.

 

5)    5.054,00 zł. – dotację celową  z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 

6)   98.838,00  zł. – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,

 

7)  112.761,00 zł. - dotacje celową  przekazaną  z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywienia”,

 

8)  23.764,00  zł. – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2011r.

 

9)    19.535,00 zł.  - środki unijne na realizacje zadania ,, Budowa placu zabaw w miejscowości Suchanówko i doposażenie placu zabaw w miejscowości Wapnica oraz organizacja zabaw dla dzieci,.

 

10)  12.800,00 zł. dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,

 

11)  27.700,00 zł.  – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

 

12)  25.676,00 zł. – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  na 2011 rok

 

13)    182.397,00 zł. – uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy  w ramach uzupełnienia dochodów.

 

14)   66.420,00 zł. dofinansowanie na zadanie własne przez firmę  Gamesa Energia Polska na imprezę  publiczną  pod nazwa ,, Dni Suchania  2011”, oraz utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie gminy Suchań

      

1.5. Na dzień 31 grudnia 2011  r. Plan budżetowy zaplanowany był w następujących kwotach :

 

1.6. Plan po stronie dochodów           - 14.467.915,14 zł.

1.7. Plan po stronie wydatków             - 18.032.241,60 zł.

 

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2011r. zostało zrealizowane w  następujący sposób:

 

1.8. Dochody Ogółem :                       - 13.906.310,91  zł.

w tym :

            - dochody  bieżące                     - 13.035.035,64 zł.

            - dochody  majątkowe                  - 871.275,27  zł.

 

1.9. Wydatki Ogółem :                           - 17.000.523,44 zł.

w tym :

- wydatki  bieżące                                   - 12.798.095,25 zł.

- wydatki majątkowe                                      -  4.202.428,19 zł.                                                                                                                           

 

II. Realizacja dochodów budżetowych

 

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2011 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

 

2.2.Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za rok 2011 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

 

Na planowaną kwotę dochodów ( z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trackie roku )  14.467.915,14 zł. wykonano  13.906.310,91 zł. co stanowi  96,12  % planu.

 

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak  i zleconych  budżetu gminy Suchań za rok 2011  według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

 

W 100 % zostały zrealizowane następujące dochody:

 

1)      część oświatowa subwencji ogólnej     - 3.058.965,00   zł.

 

            2) część wyrównawcza subwencji ogólnej      - 1.443.665,00 zł.

 

3)      część równoważąca subwencji ogólnej        - 17.158,00  zł.

 

4)  dotacje  celową  otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

                                                                                  - 440.925,68zł.

5)  dotacje celową  otrzymaną  z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego    -78.900,00  zł.           

 

6) dotacje  celową  otrzymaną  na realizacje świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   19.147,00  zł.

 

7) dotacje celową  otrzymaną  z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – przeprowadzenie spisu powszechnego – 23.764,00 zł.

 

8)  dotacje celową  otrzymaną  z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 9.900,00 zł.   

 

Przekroczone 100 % zostały  następujące  dochody :

 

1)      w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5.200,00 zł. wykonano  5.408,56 zł. co jest  104,01 %,

 

2)      wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych  na plan  406.328,00 zł. wykonano  446.366,26 zł. co stanowi  109,85 %,

 

3)      wpływy z podatku leśnego  od osób prawnych  na plan  32.880,00 zł. wykonano  37.631,00  zł. co stanowi 114,45 %,

 

4)     wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 6.897,00 zł. wykonano 11.793,00 zł. co stanowi 170,99 %,

 

5)     odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych  na plan 2.000,00 zł. wykonano 10.619,80 zł. co stanowi 530,99 %,

 

6)     wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 2.035,00 zł. wykonano 2.204,27 zł. co stanowi 108,32 %,

 

7)     wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 52.000,00 zł wykonano 56.837,00 zł. co stanowi 109,30 %

 

8)     wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 5.350,00 zł wykonano 7.732,00 zł. co stanowi 144,52 %

 

9)     wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 2.000,00 zł. wykonano 3.500,00 co stanowi 175,00 %

 

10)wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 49.130,00 zł. wykonano 57.614,00 zł. co stanowi 117,27 %

 

11) zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych od osób fizycznych na plan 1.000,00 zł. wykonano 2.087,10 zł. co stanowi 208,71 %

 

12) Wpływy z opłaty skarbowej na plan 14.500,00 zł. wykonano 16.592,28 zł. co stanowi 114,43 %

 

13) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 868.972,00 zł. wykonano 883.787,00 zł. co stanowi 101,70 %

 

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2011 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

 

Na plan otrzymanej dotacji celowej  2.945.712,68  zł. wykonano  2.930.171,44 zł. co stanowi   99,47  % wykonania.

 

2.5. Wykonanie dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2011  przedstawia Tabela Nr 4.

 

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż  alkoholu na plan 68.500,00 zł. wykonano  66.255,74  zł. co stanowi 96,72  % wykonania.

 

2.6. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011  przedstawia Tabela Nr 5

 

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację celową   w  kwocie  -  8.797,00  zł. w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe ulic powiatowych w Suchaniu.

 

- w ramach zawartego porozumienia  z Gminą – Miasto Stargard Szczec. na realizacje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych  otrzymano dotację   w wysokości   964,40   zł.

 

- kwotę 37.500,00 zł. w związku z realizacja projektu pod nazwa: Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego”. od gmin: Ińsko, Chociwel, Stara Dabrowa, Marianowo, Dolice, Global Erisson Consulting sp. z o.o.

 

III. Realizacja wydatków budżetowych

 

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2011 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości  o  wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2011  do 31 grudnia 2011  r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

 

3.2.Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2011 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 6

 

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2011, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Wydatki według powyższego  zestawienia zostały wykonane na plan           18.032.241,60 zł. wykonano  17.000.523,44 zł. co stanowi  94,28% .

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S  zobowiązania niewymagalne wyniosły kwotę  165.830,01 zł. jest to suma jaką gmina musi zapłacić do Urzędu Skarbowego z tytułu pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników za m-c grudzień 2011  a zapadalność przypada  w miesiącu styczniu roku 2012,  oraz zobowiązań z tytułu  dostaw towarów i usług,  które  wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 roku  a dotyczyły miesiąca grudnia 2011r.Jednocześnie informuję iż gmina za rok 2011  nie mała żadnych  zobowiązań wymagalnych, jak również  w poszczególnych jednostkach budżetowych.

 

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2011 według działów, rozdziałów i paragrafów  przedstawia Tabela Nr 7

 

Na plan 2.945.712,68  zł. wykonano  2.930.171,44 zł. co stanowi  99,47% są  to dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań  zleconych  otrzymane z budżetu państwa.

 

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011  przedstawia                  Tabela Nr 8

 

W roku 2011  Gmina Suchań podpisała umowy  na realizacje zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego  na kwotę  103.381,32  zł.  z tego na zadanie  między innymi:

 

 - Bieżące utrzymanie czystości oraz  przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście Suchań – 8.797,00 zł.

 

            - Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo – Kiczarowo – Sadłowo –        wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice – od           skrzyżowania  z drogą gminną do zjazdu do basenu przeciwpożarowego na     długości ok. 195 mb.” – 57.084,32 zł.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła: 114.168,63 zł.

 

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2011 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

 

a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:

            - wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

            - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

            - dotacje na zadania bieżące,

            - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

            - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących        z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi,

            - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

            - wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

           

b) wydatków majątkowych:

  

przedstawia Tabela Nr 9

 

Na plan ogólny budżetu 18.032.241,60 zł. wykonano  17.000.523,44 zł. z tego:

 

- na zadania bieżące kwotę   12.798.095,25  z tego na :

           

            - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   - 4.765.525,61 zł. 

            - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  - 3.088.214,99 zł.

            - dotacje na zadania bieżące   - 359.628,44 zł.

            - świadczenia na rzecz osób fizycznych  - 3.532.855,69  zł.

            - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących        z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi  - 823.809,77    zł.

            - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0

            - wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  -    228.060,75 zł.          

                                  

- na zadania majątkowe  kwotę  -   4.202.428,19  zł. 

 

Wydatki majątkowe z tego:

 

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne  zrealizowano kwotę – 1.462.074,29 zł.

 

w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę –

 2.361,60 zł.

 

w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 92.009,21 zł.

 

w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, z przeznaczeniem na inwestycje  i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 81.482,38 zł.

 

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na :

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne  - 32.064,37 zł.

 

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu PROW zrealizowano kwotę

- 2.428.668,84 zł.

 

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zrealizowano kwotę – 32.127,09 zł.

 

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 61.393,10 zł.

 

w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę – 10.247,31 zł.

 

Szczegółowy opis nazw zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli Nr 12.

 

Dane o zrealizowanych  wydatkach na zadania własne jak i zadania zlecone  zapisanych w budżecie gminy Suchań   na rok 2011 przedstawiam poniżej:

 

Dział   010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                    - 454.074,37 zł.

 

Rozdział   01030  -  Izby rolnicze                                                           -   12.938,69  zł

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział    01095 -  Pozostała działalność                                           -  441.135,68 zł.

- zakup usług pozostałych, oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacja zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacja zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych                                                                   

 

Dział   600 -  Transport i łączność                                                  - 1.559.102,25  zł. 

 

Rozdział  60011 – Drogi publiczne krajowe                                                         -536,80 zł.

- opłaty za zajecie pasa drogowego

 

Rozdział   60014  - Drogi publiczne powiatowe                                     - 50.685,71zł. 

- wydatki związane z : bieżącym utrzymaniem czystości oraz przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście Suchań,

 

Rozdział   60016 – Drogi publiczne gminne                                        - 1.507.879,74 zł

z tego: 

na wydatki bieżące –   zł. z przeznaczeniem na :

 

- remont cząstkowy dróg gminnych, zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 35.672,39 zł.

 

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących zadań:

 

- Przebudowa dróg niepublicznych – wewnętrznych w miejscowości Wapnica zadanie nr  i  zadanie nr 2 –

1.307.721,91 zł.

 

- Budowa drogi z płyt rozbiórkowych dz. Nr 39/2 i 43 obręb 1 miasto Suchań: ułożenie płyt ,,Jombo” na powierzchni 350 m2 – 19.987,50 zł.

 

- Wykup gruntu pod drogę dojazdowa w Suchaniu (Działka nr geod. 39/2 obręb 1 miasto Suchań o pow. 0,0191 ha) – 7.769,09 zł.

 

- Wykup gruntu na drogę  w Suchaniu (Działka nr geodezyjna 152/3 o pow. 0,0119 ha ) – 5.652,48 zł.

 

- Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych: zaułek 1 i zaułek 2

- 33.981,99 zł.

 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo-Kiczarowo- Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice – od skrzyżowania z droga gminna do zjazdu do basenu przeciwpożarowego na długości ok. 195 mb. – 57.084,32 zł.

 

- Przebudowa ul. Sportowej w Suchaniu – modernizacja oświetlenia ulicznego -  29.877,00 zł.

 

Dział 700 -  Gospodarka mieszkaniowa                                             - 83.574,81zł.

 

Rozdział  70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 -  53.837,34zł.

 Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne).

 

Rozdział  70095 - Pozostała działalność                                               - 29.737,47 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową

 

Dział   710 -  Działalność usługowa                                                   - 77.472,78 zł.

 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego               - 38.815,00 zł.

           

Rozdział  71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne                - 15.362,65 zł.

- zakup usług pozostałych ( wyrysy, wypisy z opracowań geodezyjnych                       i kartograficznych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby gminy).

 

Rozdział 71035  - Cmentarze                                                                -23.295,13 zł.

-zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach.

 

Dział  750  - Administracja publiczna                                              -  1.668.700,06zł.   

 

Rozdział. 75011  - Urzędy wojewódzkie                                                 - 78.100,00  zł.

- są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych  gminie ( Urząd Stanu Cywilnego).

 

Rozdział 75022  - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)       -   83.146,25 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety  radnych, oraz zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, szkolenia.

 

Rozdział  75023  - Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)  

 - 1.304.035,18 zł.

- w rozdziale tym zrealizowano  wydatki związane z  funkcjonowaniem urzędu miejskiego, a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, jak i telefonii komórkowej zakup materiałów biurowych, itp. oraz wydatki inwestycyjne związane z zakupami sprzętu komputerowego

 

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa                                                   - 367,60zł.

- zakup usług pozostałych ( koszt dojazdu poborowych na komisje)

 

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne                                              - 23.764,00 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacja zadania spis rolny

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego         - 111.714,83 zł.

- wydatki związane z promocja gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur informacyjnych o gminie, wydatki dotyczące obchodów ,, Dni Suchania”,  jak i inne uroczystości związane z promocja gminy.

 

Rozdział  75095  -  Pozostała działalność                                            - 66.772,20zł.  

-zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą  działalnością urzędu oraz obsługą bankowa budżetu gminy.

 

Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa                                                                     - 14.470,00 zł.

 

Rozdział  75101  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli               i ochrony prawa                                                                                            - 720,00 zł.

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie ( gmina na powyższe zadanie otrzymuje dotację celowa).

 

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu                                            - 9.900,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu   (zakup  materiałów i wyposażenia lokali wyborczych jak i diety dla członków komisji wyborczych).

 

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminnie, powiatowe i wojewódzkie          , otrzymano dotację celowa na przeprowadzenie wyborów  uzupełniających do rady gminy                                                                                                                                                                                                                         3.850,00zł.

 

Dział  754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  -

                                                                                                                      220.011,85 zł.

 

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji                                       - 4.999,99 zł.                                                                                                                                     

Rozdział  75412  - Ochotnicze straże pożarne                                   - 215.011,86 zł.

- wydatki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy ( umowy  zlecenia dla  kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu,  materiałów BHP, ubezpieczenia, oraz dzierżawę budynku  oraz wydatki inwestycyjne na kwotę

- zł. z tego na :

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

 

- Rozbudowa budynku garażu dla samochodu OSP w Brudzewicach położonego na działce nr 386 w miejscowości Brudzewice  - 23.807,31 zł.  

 

- Zakup budynku remizy strażackiej w Wapnicy – (Działka Nr 242/16 o obszarze 0,0215 ha wraz z prawem własności budynku remizy OSP Wapnica o powierzchni użytkowej 82,00 m2  - 61.955,90 zł.

 

- Zakup sprzętu hydraulicznego  - 6.246,00 zł.

 

Dział  756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

                                                                                                                 - 15.190,42 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                  - 273,00 zł.

 

Rozdział  75647  - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

- wydatki przeznaczone na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat dla sołtysów, oraz opłaty komornicze za prowadzenie windykacji podatkowych, a także opłaty za wpis do ksiąg wieczystych zadłużeń podatkowych.                                – 14.917,42 zł.

 

Dział  757  - Obsługa długu publicznego                                          - 228.060,75zł.

 

Rozdział  75702  - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                     -  228.060,75 zł.

- wykonane wydatki w budżecie z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę  kredytu w banku na przebudowę i rozbudowę Placu Rynku w Suchaniu, odsetki od  pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie na budowę kotłowni opalanej biomasą zasilającej obiekt szkolny w Suchaniu oraz spłatę odsetek od pożyczki na zadanie: Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje Boisko Orlik 2012 w Suchaniu, odsetki od kredytu ,Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011” – kredyt pobrany w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Szczecinie, pożyczka na wyprzedzające finansowanie:

- odsetki od Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej na zadanie Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjna w Wapnicy – (etap I).

 

Dział  801 -  Oświata i wychowanie                                               - 4.384.443,58 zł.

 

Rozdział  80101  Szkoły podstawowe                                                 - 2.396.214,29 zł

- Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, większa część wydatków szkoły stanowi wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku : ogrzewanie, utrzymanie czystości, koszty ubezpieczenia, drobnych remontów, delegacje nauczycieli, koszty usług telefonicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci Internet  i inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej, oraz wydatki inwestycyjne na zadania:

 

-  Wykonanie projektu budowlanego nadbudowy istniejącego dachu płaskiego wejścia głównego do Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu – 4.428,00 zł.

 

- Wykonanie remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu – 77.054,38 zł.

 

Rozdział  80103  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

                                                                                                                       - 109.118,44 zł.

- wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych              (zerówka) między innymi wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek jak również świadczeń zakupu usług zdrowotnych

 

Rozdział  80104  - Przedszkola                                                             -190.004,64zł.

-  dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu kwotę  167.500,00  zł. prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie , oraz  zł dotacje dla gminy – miasto Stargard Szczec. na realizacje zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych ( 2 dzieci uczęszcza do przedszkola z terenu gminy Suchań w Stargardzie Szczec.) oraz dotacja dla Gminy Marianowo ( uczęszcza 1 dziecko z gminy Suchań)

 

Rozdział  80110  - Gimnazja                                                               - 1.264.846,65zł.

-  mieszczą się tu standardowe wydatki i związane z funkcjonowaniem gimnazjum tj: płace nauczycieli wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, koszty zakupu opału, materiałów kancelaryjnych, energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzęty drukarskiego i urządzeń kserograficznych  itp.

 

Rozdział  80113 -  Dowożenie  uczniów do szkół                                 - 188.315,20 zł.

-  wydatki na zakupy usług z wykonaniem  usług dowozów dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań ( umowa z przewoźnikiem)

 

Rozdział  80146  - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                - 11.079,61zł.

- zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na wydatki  związaną z dokształcaniem  i  doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

 

Rozdział  80148  Stołówki szkolne                                                        -224.864,75 zł.

- wykonane  wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii  itp.

 

Dział  851 -  Ochrona zdrowia                                                            -70.411,23 zł.

 

Rozdział 85154 -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 - 61.553,55 zł.

- wykonane  środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązująca w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki w szczególności są przeznaczone na prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Suchań

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność                                                 - 8.857,68 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych związanych           z ochroną zdrowia dla mieszkańców.

 

 

Dział  852 – Pomoc społeczna                                                         -3.389.832,17 zł.

 

Rozdział  85212  -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

                                                                                                                   - 2.326.064,76 zł.

- środki pochodzą z dotacji otrzymanej z  budżetu państwa w całości i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                        z ubezpieczenia społecznego  dla mieszkańców gminy oraz 3%  dotacji na utrzymanie pracownika socjalnego i bieżąca działalność powyższych świadczeń.

 

Rozdział  85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

                                                                                                              -  36.519,24 zł.

 - otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

Rozdział  85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                   - 183.404,45 zł.

                                                                                                                         

-otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomoc            w naturze oraz składki na ubezpieczenie dla mieszkańców gminy otrzymujące zasiłki z pomocy społecznej, oraz własne środki na pomoc społeczna oraz zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem świadczeń

 

Rozdział  85215  -  Dodatki mieszkaniowe                                            - 51.689,18 zł.

- zrealizowano  wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymania takich świadczeń zgodnie  

z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe                                                                  - 240.955,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadania na zasiłki stałe

 

Rozdział  85219  -  Ośrodki pomocy społecznej                                  - 164.092,07 zł.

-  wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej( płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczono z wydatków własnych gminy.

 

Rozdział  85295  - Pozostała działalność                                              -  387.107,47zł.

- w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie ( otrzymano dotację celową z budżetu państwa w ramach programu rządowego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 20 % zabezpieczono jako udział własny z dochodów  własnych, w tym rozdziale wydatkowano  środki finansowe na zatrudnienie pracowników w ramach świadczeń społecznych na prace społecznie użyteczne ( 40 % musi zabezpieczyć w swoim budżecie gmina a 60 % otrzymuje gmina z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację ponoszonych kosztów na powyższe zadanie).

 

Dział  853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       - 823.809,77 zł.

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność                                                

Realizowane są następujące projekty:

 

Projekt I

1)     Program : Operacyjny Kapitał Ludzki

2)     Priorytet : VII Promocja integracji społecznej

3)     Nazwa projektu - ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”

Powyższy projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej                 w Suchaniu.

 

Projekt II

1)   Program: Operacyjny Kapitał Ludzki

2)   Priorytet :Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

3)   Nazwa projektu -,,Uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w Gminie Suchań w miejscowości Suchanówko i Tarnowo”

Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań.

 

Projekt III

1)     Program : Operacyjny Kapitał Ludzki

2)     Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

3)     Nazwa projektu - ,, SZPAN – Szkolne Programy Aktywności i Nauki

Powyższy projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Publicznych                w Suchaniu – Szkołę Podstawową w Suchaniu

 

Projekt IV

1)     Program : Operacyjny Kapitał Ludzki

2)     Priorytet : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

3)     Nazwa projektu - ,,SZPAN – Szkolne Programy Aktywności i Nauki

Powyższy projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Publicznych                 w Suchaniu – Gimnazjum Publiczne

 

Projekt V

1)     Program: Operacyjny Kapitał Ludzki

2)     Priorytet: V Dobre rządzenie

3)     Numer i nazwa pod działania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji

4)     Tytuł projektu: „ Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego”.

5)     Beneficjent: Gmina Suchań

6)     Partnerzy: gminy: Ińsko, Chociwel, Stara Dabrowa, Marianowo, Dolice, Global Erisson Consulting sp. z o.o.

7)     Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

Dział  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza                      - 275.931,34 zł

 

Rozdział  85401  - Świetlice szkolne                                                     -  170.561,26 zł

- wydatki  bieżące wydatkowano  na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy  szkolnej tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują        w świetlicach oraz wydatki na bieżącą działalność świetlicy

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                 -105.370,08 zł.

Dotacje  celową   otrzymaną  z budżetu państwa na realizacje zadania związanego z pomocą  materialną  dla uczniów, 20 % wydatkowano środków własnych na w/w cel

           

Dział  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      - 3.122.488,76 zł.

 

Rozdział  90001  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  -  2.727.925,95zł.

-  wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane  na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: w Suchaniu i Wapnicy  t.j wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki

 wydatkowano również środki finansowe na  wydatki inwestycyjne:

 

-- Remont dachu na oczyszczalni ścieków w Suchaniu – 16.236,00 zł.

 

- Zakup pompy na oczyszczalnie ścieków w Suchaniu  – 15.828,37 zł.

 

-Dokończenie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjna w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku ( Etap I) – 1.203.679,54

 

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo i Suchanki Gmina Suchań (etap II) –

1.224.989,30 zł.

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami                                              - 34.865,64 zł.

 

 – dotacje celową  otrzymano  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań etap I.

                                                             

Rozdział  90003  -  Oczyszczanie miast i wsi                                     -36.308,25 zł.

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów, oraz zakupu usług pozostałych związanych z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy

 

Rozdział  90004  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              - 9.806,26 zł.

- wydatkowano środki  na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych

 

Rozdział  90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                -  190.313,25 zł.

- zrealizowano  wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, zaplanowano również wydatki na bieżąca konserwacje punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych związanych            z modernizacją oświetlenia ulicznego, oraz zakup ozdób świątecznych jak również wynagrodzenie bezosobowe dla osób biorących udział w montażu i demontażu ozdób  świątecznych

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                          - 0,16 zł.

 

Rozdział  90095  - Pozostała działalność                                             - 123.269,25  zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych             z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, zaplanowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

 

- Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Słodkówko – 14.001,24 zł.

 

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- 18.125,85 zł.

 

Dział  921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                - 432.375,50 zł.

 

Rozdział  92109  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  - 282.311,00 zł.

- wydatki na bieżąca działalność świetlic wiejskich związanych  z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich, oraz wydatki inwestycyjne na zadania:

 

- Budowa chodnika przy świetlicy w Sadłowie - 9.595,85 zł.

 

- Remont dachu w świetlicy w Modrzewie –27.273,44 zł.

 

- Remont świetlicy wiejskiej w Sadłowie – 24.523,81 zł.

 

Rozdział  92116 -  Biblioteki                                                                  - 140.500,00 zł.

- zaplanowano dotację podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu

 

Rozdział  92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 9.564,50 zł.

Przekazano dotacje celową  z budżetu gmina na zadanie – wymiana okien w kościele filialnym w Modrzewie

 

Dział  926 – Kultura fizyczna                                                  - 180.573,80 zł.

 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                         -42.768,02 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców.

 

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujące zadania inwestycyjne:

 

- wykonanie dokumentacji technicznej na ,, Przebudowa zaplecza socjalno- sanitarnego, wraz ze zmiana sposobu użytkowania strychu budynku zaplecza sportowego w Suchaniu – 10.247,31

 

Rozdział  92605  - Zadania w zakresie kultury fizycznej             -5.998,31 zł.

 

- zrealizowano wydatki związane z przekazaniem   dotacji  na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów.

 

Rozdział  92695 -  Pozostała działalność                                          -  131.807,47zł.

 

- wykonano  wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i  gminy.

 

 

3.6.Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań  zleconych ustawami  w roku 2011 z wyodrębnieniem na :

            - wydatki bieżące,

            - wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 10

 

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2011   przedstawia          Tabela Nr 11

 

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych  na kwotę  428.145,92 zł.

między innymi na :

 

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę  - 167.500,00zł.

 

- Dotacja podmiotowa z budżetu   dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę  - 140.500,00  zł.

 

- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów  - 5.998,31 zł.

 

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną  miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-, ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo-Kiczarowo – Sadłowo – Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice – od skrzyżowania z droga gminna do zjazdu do basenu przeciwpożarowego na długości ok. 195 mb” – 57.084,32 zł.

 

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Wymiana okien w kościele filialnym w Modrzewie    - 9.564,50 zł.

 

 

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2011   przedstawia Tabela Nr 12

 

W roku 2011 Gmina Suchań  przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę  4.202.428,19 zł.  do ogólnej kwoty wykonanych  wydatków  17.000.523,44 zł.   co daje 24,72 %  na zadania inwestycyjne.

 

Szczegółowy wykaz zadań  inwestycyjnych  przedstawia tabela Nr 12.

 

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2011  związanych z realizacją  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Zwalczania Narkomanii przedstawia Tabela Nr 13.

 

3.10. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

 

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec okresu sprawozdawczego  tj. na dzień 31.12.2011 r.   jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę:

  

-  8.494.402,56 zł.  z tego:

 

            - 3.505.220,97 zł.  pożyczka   otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań  inwestycyjnych  realizowanych  w ramach podpisanej umowy: związane  z realizacją  zadania inwestycyjnego pod nazwą,, Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią  kanalizacyjną  w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku ( etap I).

Gmina zrealizowała  zadanie zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00031 -6921 – UM 1600069/09 w ramach działania,, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.,  oraz podpisanej umowy o przyznanie pomocy Nr 00089-6921-UM1600130/10 w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo i Suchanki, Gmina Suchań (II etap).

Wymienione dochody będą zrealizowane w chwili złożenia wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego po  zakończeniu  powyższego zadania.

           

            - kredyty i pożyczki długoterminowe na zadania inwestycyjne pod nazwą:

           

1)      Przebudowa i rozbudowa Placu Rynku w Suchaniu  - kredyt pobrany z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie do 20.07.2012r. pozostało do spłaty:  73.214,00 zł.                                                                                 

 

      2)   Budowy boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje – Boisko                   Orlik 2012 w Suchaniu  - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w           Szczecinie  do 2013r. pozostało do spłaty  274.960,00  zł.  

 

4)     Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2010 – kredyt pobrany w Polskiej Kasie Oszczędnościowej Banku Polskiego SA Stargard Szczec. do roku 2016 pozostało do spłaty  1.374.000,00  zł.

           

5)     Finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2011 roku kredyt pobrany w Banku ING Szczecin na lata 2012 do 2019 roku. Pozostało do spłaty  2.000.000,00 zł.

 

6)     Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku – (etap I), pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  do roku 2019, pozostało do spłaty 1.267.007,59 zł.

                  

Na koniec okresu sprawozdawczego  tj. na dzień 31 grudnia 2011roku gmina, nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towaru jak i usług.

 

Na bieżąco odprowadzane były  zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe do ZUS.

 

3.11. Stan środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011r. według sprawozdania RB – ST:

 

- Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym :                                                                                              - 610.690,95  zł.

 

            - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym  - 20.449,48 zł.

           

            - środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku                                                        - 234.409,00  zł.

 

 

IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie\

 

4.1  Sprawozdaniem Rb-NDS   o nadwyżce/deficycie  za rok 2011 złożonym  do Regionalnej Izby Obrachunkowej  przedstawia tabela Nr 14

 

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiciem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2011., zgodnie z przedstawiona Tabelą Nr 2.

 

Wydatki z rozbiciem na wydatki  bieżące i majakowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2011., zgodnie z przedstawiona Tabelą Nr 10.

 

Wykazano  przychody kwoty pożyczek jak i kredytów pobranych na realizacje zadań inwestycyjnych pobranych w roku 2011.

 

Również wykazano kwoty rozchodów ( spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych przypadających do spłaty w roku 2011 z budżetu gminy Suchań wykonane za rok 2011.

Na koniec roku tj. na dzień 31 grudnia 2011 r. stan wolnych  środków na rachunku bankowym wynosi 336.360,21 zł.

 

 

 

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

 

5.1  Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego jakie dokonała gmina Suchań przedstawia Tabela Nr 15.

 

 

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

 

6.1  Rada Miejska w Suchaniu w dniu 29 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr  II/11/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2011 – 2020 w załączniku Nr 3 uchwaliła planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Suchań w latach 2011 – i następnych.

 

Następnie w dniu 02 marca 2011 r. uchwałą  Nr III/23/11 Rada Miejska w Suchaniu zmieniła uchwałę  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2011 – 2020 r. oraz  załącznik   Nr 3 planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Suchań,.

 

Natomiast w dniu 31 października  2011 r. Uchwałą Nr VII/76/11 Rada Miejska w Suchaniu dokonała zmiany w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w załączniku Nr 3 Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Suchań w latach 2011 – 2020. - przyjęte zadania  wieloletnie  to:

 

- Dokończenie zadania inwestycyjnego z roku 2010 pod nazwą.,, Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią  kanalizacyjną w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku (etap I) rozpoczęcie zadania od czerwca 2010 r. a  zakończono  zadania inwestycyjnego na dzień 30 maja 2011r.

Plan – 1.259.971,00 zł.

Zrealizowano – 1.203.679,54 zł.

Stopień realizacji  wykonanego zadania  w 100%.

 

- Zagospodarowanie plaży w miejscowości Wapnica – złożono wniosek  w  roku 2010.  Realizacja   zadania przewiduje się do wykonania w roku 2012 (podpisana umowa z wykonawcą na realizacje zadania  do dnia 31 lipca 2012r).

Plan 615.387,00 zł.

Wykonano  -0%,

Stopień realizacji – 0%

 

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnowo i Suchanki gm. Suchań (etap II) – złożono wniosek, zaplanowano  do  realizacji  zadanie   w  rok 2011 i w roku 2011 w miesiącu grudniu 2011roku zakończono w/w zadanie.

Plan  - 1.215.157,63 zł.

Zrealizowano – 1.224.989,30 zł.

Stopień realizacji wykonanego zadania  w 100 %.

 

W roku 2011 zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w programie wieloletnim  wykonano w 100 %, , tylko w jednym przypadku nie wykonano to zadanie ,, Zagospodarowanie plaży w miejscowości Wapnica”, które zaplanowano do realizacji w roku 2012, ponieważ gmina Suchań wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego  w ramach projektu PROW i wniosek będzie realizowany w 2012r ze względu na środki finansowe.

 

Zgodnie z art. 267 i art. 269  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmian. ) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 12-06-2012 09:32:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Grzegorczyk 12-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 12-06-2012 09:55:26