Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości

 OŚ.6840.4.2012

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm)

ogłasza III  przetarg pisemny  nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości po bezskutecznym pierwszym przetargu odbytym w dniu         20 lutego 2012 r. oraz drugim w dniu 24 kwietnia 2012 r.

 

1/ Nieruchomość gruntowa niezabudowana ( z możliwością zabudowy),

Oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 230 o pow. 0,0700 ha, uwidoczniona w KW nr 00052998/4, położona w obrębie Słodkowo Gm. Suchań.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    6 550,50 zł Słownie:  sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 50/100.

           Uwaga -do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23% .

    Przedmiotowa nieruchomości jest wolna od obciążeń i zobowiązań.       

Uwarunkowania planistyczne:

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań z dniem 31.12.2002 r. utracił ważność a nowych nie uchwalono. Do daty jego ważności działka objęta była zapisem „ teren zabudowy zagrodowej” i posiadała symbol MR.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Suchań, nie przewiduje się zmian.

 2/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/4 o pow. 0,1037 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    16 051,70.00 zł  Słownie:  szesnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden  złotych 70/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości  23% .

3/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/5 o pow. 0,1304 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    20 150,90 zł   Słownie:  dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt złotych  90/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości  23% .

4/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/6 o pow. 0,1203 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    18 600,40 zł   Słownie:  osiemnaście tysięcy sześćset   złotych   40/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości  23% .

5/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/7 o pow. 0,0954 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    14 777,70 zł  Słownie:  czternaście tysięcy  siedemset siedemdziesiąt siedem złotych  70/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości  23% .

6/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/8 o pow. 0,0967 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    14 997,20 zł  Słownie:  czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych  20/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23% .

 

7/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/9 o pow. 0,0972 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    15 054,20 zł Słownie:  piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote   20/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości  23% .

 

8/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/10 o pow. 0,1033 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    15 915,20 zł Słownie:  piętnaście tysięcy dziewięćset piętnaście  złotych  20/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23% .

 

9/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/11 o pow. 0,1075 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    16 635,50 zł  Słownie:  szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych  50/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości  23% .

 

    Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.       

Uwarunkowania planistyczne:

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań z dniem 31.12.2002 r. utracił ważność a nowych nie uchwalono. Do daty jego ważności działki objęte były zapisem  „ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” i posiadały symbol MN.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Suchań, nie przewiduje się zmian.

        Publiczne otwarcie ofert nastąpi 22 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 1 sala narad (parter).

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 22.06.2012 r.” w terminie najpóźniej do 19.06.2012 r.  przed przetargiem.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Pyrzycko-Stargardzkiego BS O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 18.01.2012 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

     osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

    warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. wpłata jednorazowa w gotówce, obligacjach, papiery  wartościowe, weksle ,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  39 ( telefon 91/562 40 15 w. 35).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 21.05.2012 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 21.05.2012 r. do 20.06.2012 r.,

opublikowano na stronie internetowej www.bip.suchan. pl.

oraz publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 23-05-2012 08:28:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 23-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 23-05-2012 08:28:22