Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 279/3 obr. Tarnowo

 

OŚ.6840.6.2012 

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości.                                      

1/ Sprzedaż udziału w wysokości 22/1000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Tarnowo nr 49 gm. Suchań, oznaczonej działką geodezyjną Nr 279/3 o pow. 0,2805 ha  , uwidoczniony w KW SZ1T/00101696/6, w ramach którego Gmina Suchań użytkowała pomieszczenie o pow. użytkowej 9,00 m², po nieczynnej hydroforni.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi:   4.346,00 zł

       w tym wartość pomieszczenia po hydroforni:                               3.220,00 zł

           Słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych.                     

 Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań z dniem 31.12.2002 r. utracił ważność a nowych nie uchwalono. Do daty jego ważności, nieruchomość objęta była zapisem „ teren zabudowy mieszkaniowej”.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań, nie przewiduje się zmian.                       

Publiczne otwarcie ofert nastąpi  30 marca 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 1 sala narad /parter/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 30.03.2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 27.03.2012 r.

 Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny    wywoławczej (tj. 434,60 zł)   na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

  Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

  się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 28.02.2012 r.

 Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i       

    upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

    osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

    warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie 

    nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  39 ( telefon 91/562 40 15 w. 35).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 29.02.2012 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 29.02.2012 r. do 29.03.2012 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 01-03-2012 10:33:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 01-03-2012 10:34:38