Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o przetargu

 

OŚ.6840.3.2012 

Burmistrz Suchania

 działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych lokali mieszkalnych. 

 1/ Sprzedaż lokalu mieszkalnego  Nr 3 o pow. użytkowej 60,95 m² położonego w budynku  przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 3 o pow. 18,19 m²) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha  wynoszącym 2014/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi:82 113,00 zł

                                   w tym wartość lokalu:                                          67 833,00 zł

           Słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzynaście złotych.

                                                  

2/ Sprzedaż lokalu mieszkalnego  Nr 4 o pow. użytkowej 48,40 m² położonego w budynku  przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 4 o pow. 10,83 m²) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha  wynoszącym 1507/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi:64 882,00 zł

                                 w tym wartość lokalu:                                         54 197,00 zł

           Słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań z dniem 31.12.2002 r. utracił ważność a nowych nie uchwalono. Do daty jego ważności, nieruchomość stanowiła zabudowę usługowo-mieszkalną do dalszego użytkowania.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań, nie przewiduje się zmian.                       

Publiczne otwarcie ofert nastąpi  20 lutego 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 1 sala narad /parter/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 20.02.2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 17.02.2012 r.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny    wywoławczej (tj. do pkt. 1 - kwota 8211,30 zł, do pkt. 2 – kwota 6488,20 zł)   na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 Wadium wniesione na przetarg:

przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

  się od zawarcia umowy notarialnej,

zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 18.01.2012 r.

 Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i       

    upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

    osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

    warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie 

    nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  39 ( telefon 91/562 40 15 w. 35).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Suchań, dnia 19.01.2012 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 19.01.2012 r. do 17.02.2012 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 19-01-2012 08:00:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 29-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 19-01-2012 08:01:39