Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie przetragu na sprzedaż nieruchomości


RGG.72241-3/2010

Burmistrz Suchania

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż .

 

 

1/ Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym ,oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 85 o pow. 0,09 ha w udz. ? części, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00015530/5, położona w obrębie Wapnica Gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości w udz. ? wynosi: 11.475,00 zł

w tym budynek gospodarczy w udz. ? wynosi: 2.604,00 zł

ownie: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych.

2/ Nieruchomość niezabudowana ,oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 295/2 o pow. 0,0850 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00033207/4, położona w obrębie 1 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.020,00 zł ( do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczone podatku VAT w wys. 22 %)

w tym wartość drzewostanu wynosi: 3.438,00 zł

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 27 maja 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 38 /II piętro/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 27.05.2010 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 24.05.2010 r.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

- przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,

- zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął do pkt 1 - 15.12.2009 r. do pkt. 2 - 23.04.2010 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 38 lub 39 ( telefon 091/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Suchań, dnia 26.04.2010 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 26.04.2010 r. do 25.05.2010 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 26-04-2010 14:22:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 26-04-2010 14:32:31