Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa niezabudowana ( z możliwością zabudowy), oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 254/1 o pow. 0,1284 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00113858/7 położona w obrębie Sadłowo gm. Suchań.


RGG.72241-7/2009

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

1/ Nieruchomość gruntowa niezabudowana ( z możliwością zabudowy), oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 254/1 o pow. 0,1284 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00113858/7 położona w obrębie Sadłowo gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14.101,00

Słownie: czternaście tysięcy sto jeden złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości

22%

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 31 lipca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 38

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 31.07.2009 r.” w terminie najpóźniej do 28.07.2009 r. przed przetargiem.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Pyrzycko-Stargardzkiego BS O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg i uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 30.06.2009 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. gotówka, obligacje, papiery

wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 38 lub 39 ( telefon 091/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 01.07.2009 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 01.07.2009 r. do 30.07.2009 r.

oraz opublikowano na stronie internetowej www.bip.suchan. pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Kucharczyk 03-07-2009 19:21:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kucharczyk 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kucharczyk 03-07-2009 19:21:20