Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet Gminy Suchań na 2004r.


Uchwała nr XI/51/04

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 05 lutego 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,

poz.717, Nr162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Suchań na 2004r. w wysokości 6.261.795 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1), z tego:

1)dochody związane z realizacją zadań własnych gminy w wysokości 5.831.125 zł

( zgodnie z załącznikiem Nr 2), w tym:

-dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

(art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) w kwocie 53.000 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3).

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w kwocie 430.670 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Suchań na 2004r. w wysokości 6.261.795 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 5), z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w kwocie 5.831.125 zł

( zgodnie z załącznikiem Nr 6), w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w kwocie 53.000 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 7).

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w kwocie 430.670 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 8),

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Suchań na 2004r. w wysokości 144.000 zł

z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat kredytu w PKO BP O/ Stargard w wysokości 144.000 zł.

§ 4. Ustala się spłatę kredytów wymienionych w § 3 z dochodów własnych gminy.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (określone

w załączniku Nr 9).

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów środków specjalnych (zgodnie z

załącznikiem Nr 10).

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem Nr 11).

§ 9. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje

pozarządowe na realizację zadań z zakresu:

1) rozwijania kultury fizycznej juniorów i seniorów w łącznej kwocie 80.000 zł,

2) rozwijania kultury na wsi poprzez organizacje świetlic środowiskowych

ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 30.000 zł

3) rozwijania różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży

szkolnej i pozaszkolnej w łącznej kwocie 6.000 zł.

§ 10. Ustala się prognozę kwoty długu publicznego Gminy Suchań na lata 2002-2009

(zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały).

§ 11. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym na

łączną kwotę 400.000 zł.

§ 12. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytu i pożyczek do

wysokości 400.000 zł

§ 13. Upoważnia się burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem

przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowych Województwa

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Za? Nr 6 wydatki zadania w?asne.doc (, 138.50Kb) 2004-02-09 12:12:24 570 razy
2 Za? Nr 3 dochody za zezw alkoholowe.doc (, 33.00Kb) 2004-02-09 12:12:24 567 razy
3 Za? Nr 2 dodody zadania w?asne.doc (, 99.50Kb) 2004-02-09 12:12:24 556 razy
4 Za? Nr 5 wydatki bud?etu gminy.doc (, 169.00Kb) 2004-02-09 12:12:24 562 razy
5 Za? Nr 9 10 11.doc (, 72.50Kb) 2004-02-09 12:12:24 575 razy
6 Za??cznik Nr 12 prognoza d?ugo 2002-2003.doc (, 119.50Kb) 2004-02-09 12:12:24 583 razy
7 Uchwa?a.doc (, 33.00Kb) 2004-02-09 12:12:24 576 razy
8 Za? Nr 8 wydatki zadania zlecone.doc (, 47.50Kb) 2004-02-09 12:12:24 543 razy
9 Za? Nr 4 dochody zadania zlecone.doc (, 47.50Kb) 2004-02-09 12:12:24 530 razy
10 Za? Nr 1 dochody bud?etu gminy.doc (, 142.00Kb) 2004-02-09 12:12:24 553 razy
11 Za? Nr 7 GKRPA.doc (, 37.50Kb) 2004-02-09 12:12:24 557 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 09-02-2004 12:12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 09-02-2004 12:12:24