Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXVII/232/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:25:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/231/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:24:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/230/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:24:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/229/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suchań do Klastra Energii Odnawialny Chociwel. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:23:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/228/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Gminy Suchań na lata 2018-2021. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:21:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/227/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2018 roku. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:20:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/226/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:19:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą ? Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu interwencyjno ? motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:18:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/224/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Suchań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:18:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/223/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:17:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/222/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Suchań oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:16:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/221/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:15:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/220/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:14:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/219/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:14:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/218/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:12:52 dodanie dokumentu
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko Dariusz Szustakowski 2018-03-14 09:50:58 edycja dokumentu
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko Dariusz Szustakowski 2018-03-14 09:46:44 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Suchań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 Krzysztof Siwek 2018-03-13 13:16:04 edycja dokumentu
Zespół ds. obsługi świetlic Grażyna Siwek 2018-03-12 09:13:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Suchania z dnia 08 marca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-03-08 15:22:14 dodanie dokumentu
Wykonanie projektu budowlanego Wymiany płyty boiska w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2018-03-08 09:21:56 edycja dokumentu
Wykonanie projektu budowlanego Wymiany płyty boiska w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2018-03-08 09:21:17 edycja dokumentu
Wykonanie projektu budowlanego Wymiany płyty boiska w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2018-03-08 09:20:35 edycja dokumentu
Komunikat w sprawie zasad składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 Dariusz Szustakowski 2018-03-07 08:20:44 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Dariusz Szustakowski 2018-03-01 11:42:29 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r." Dariusz Szustakowski 2018-02-26 12:51:59 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r." Dariusz Szustakowski 2018-02-26 12:50:41 dodanie dokumentu
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica Krzysztof Siwek 2018-02-23 12:57:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Suchania z dnia 21 lutego 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-02-22 13:44:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie KRUS w sprawie XVI konkursu 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne' Dariusz Szustakowski 2018-02-22 13:22:16 dodanie dokumentu
Zapytanie o cenę na sporządzenie operatu wodnoprawnego Dariusz Szustakowski 2018-02-21 09:33:28 dodanie dokumentu
XXVII Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2018-02-19 14:41:54 dodanie dokumentu
Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w miejscowościach Suchań oraz Wapnica Dariusz Szustakowski 2018-02-19 14:31:09 edycja dokumentu
Zespół ds. obsługi świetlic Grażyna Siwek 2018-02-19 10:32:32 edycja dokumentu
Stanowiska Samodzielne Grażyna Siwek 2018-02-19 10:31:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie konsultacji społecznych dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok. Dariusz Szustakowski 2018-02-16 10:44:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie konsultacji społecznych dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok. Dariusz Szustakowski 2018-02-16 10:44:20 dodanie dokumentu
Budowa instalacji oświetleniowej, wodociągowej oraz ciągów pieszych na terenie istniejącego cmentarza w Suchaniu, dz. nr geod. 158 obr. 2 miasta Suchań Krzysztof Siwek 2018-02-16 10:37:11 dodanie dokumentu
Wykonanie projektu budowlanego Wymiany płyty boiska w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2018-02-16 09:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Suchania z dnia 16 lutego 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-02-16 08:38:26 dodanie dokumentu