Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w 2018 roku

Zakres zamówienia publicznego obejmuje udzielenie oraz obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych). Oprocentowanie kredytu ustalone będzie kwartalnie na podstawie stawki WIBOR 3M, notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane są odsetki i marży banku (stała w okresie obowiązywania umowy). Powyższe koszty są całkowitą wartością zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do umów żadnych innych kosztów obsługi kredytu. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek Zamawiającego Nr 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Stargardzie. Wykonawca jest zobowiązany tak skalkulować opłaty i prowizje aby weszły w skład marży to jest jednej stawki procentowej, której wysokość będzie stała w całym okresie spłaty kredytu. Zamawiający wymaga aby wyłoniony Wykonawca wyraził zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu oraz na wykorzystanie tylko części kredytu, jeśli sytuacja finansowa Zamawiającego na to pozwoli. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przez Wykonawcę marży za wcześniejszą spłatę kredytu oraz za niewykorzystaną część kredytu. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Termin udostępnienia kredytu - 05 grudnia 2018 r. Karencja w spłacie rat kapitału - do 20 stycznia 2019 r. Spłata rat kredytu będzie następowała w okresach miesięcznych. Pierwsza rata 20.01.2019 r, ostatnia rata 20.12.2024 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf (PDF, 461KB) 2018-10-15 15:11:19 461KB 76 razy
2 Zmiana_ogloszenia_1.pdf (PDF, 423KB) 2018-11-05 09:51:35 423KB 34 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-15 15:12:00 12.MB 64 razy
2 Zal_1-4_Formularze.zip (ZIP, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-15 15:12:15 100KB 45 razy
3 Zal_5-15_dokumenty_finansowe.zip (ZIP, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-15 15:12:57 12.MB 70 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana_SIWZ_1.pdf (PDF, 215KB) 2018-11-05 09:51:58 215KB 39 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 05_11_2018_09_52_12_Zmiana_SIWZ_1.pdf (PDF, 215KB) 2018-11-05 09:52:12 215KB 35 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 SKM_C224e18111413350.pdf (PDF, 248KB) 2018-11-14 13:35:54 248KB 42 razy
Wynik postępowania
1 SKM_C3350181123140600.pdf (PDF, 719KB) 2018-11-23 14:26:32 719KB 25 razy
Udzielenie zamówienia
1 Kredyt_udzielenie_zamowienia.pdf (PDF, 153KB) 2018-12-18 10:17:02 153KB 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 15-10-2018 15:11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 15-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 18-12-2018 10:17:02