Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w miejscowościach Suchań oraz Wapnica

I. Zamawiający

 1. Nazwa zamawiającego: Gmina Suchań.

 2. Adres: ul. Pomorska 72, 73–132 Suchań.

 3. Telefon: 091 / 562–40–15.

 4. Faks: 091 / 562–40–15.

 5. Mail: sekretariat@suchan.pl.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. W związku z tym zamówienie jest prowadzone w trybie ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pobrania próbek oraz wykonanie badań zgodnie z załączona tabelą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lokalizacja punktów poboru:

- oczyszczalnia w Suchaniu – ul. Pomorska 125, działka nr ewidencyjny 264 obr 2 miasto Suchań

- oczyszczalnia w Wapnicy – działka nr ewidencyjny 222/20 obręb Wapnica

 

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie od dnia 1 luty 2018 r. do 21 grudnia 2018 roku.

 

V. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z zamówieniem

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

 

VI. Wymagane dokumenty

 1. Zamawiający wymaga w postępowaniu złożenia oferty wg. załączonego wzoru.

 2. Zamawiający wyznaczy termin uzupełnienia dokumentów Wykonawcom, którzy złożą niekompletną ofertę.

 3. Po upływie w/w terminu rozpatrywane będą tylko oferty kompletne oraz spełniające wymagania Zamawiającego.

 

VII. Ocena złożonych ofert.

 1. Kompletną ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 12 stycznia 2018 roku.

 2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

 3. Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.

 4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę z najniższą ceną, spośród ofert kompletnych i spełniających wymagania.

 5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym.

 6. Oferta powinna być złożona w języku polskim i formie pisemnej.

 7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną tj. za pomocą faksu: 91-562-40-15 lub poczty elektronicznej: sekretariat@suchan.pl.

 

VIII. Informacja dotycząca umowy

 1. Zamawiający, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert, zamieści na stronie internetowej: http://bip.suchan.pl, wynik postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

IX. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest inspektor ds. ochrony środowiska (tel. 91- 562-40-15 wewn. 26).

 

X. Załączniki

    1. Formularz oferty.

    2. Wzór umowy

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zawiadomienie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego.pdf 2018-02-19 14:31:09 pobrano 46 razy
2 zalacznik OŚ.6324.1.2018 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2018-01-04 15:38:50 pobrano 70 razy
3 zalacznik Zal_1_Oferta_cenowa - ścieki.doc 2018-01-04 15:38:50 pobrano 77 razy
4 zalacznik Projekt Umowy - Ścieki.docx 2018-01-04 15:38:50 pobrano 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Szalewicz 04-01-2018 15:38:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szalewicz 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator 19-02-2018 14:31:09