Ogłoszenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie - konkurs ofert dot. realizacji usług rehabilitacyjnych 2018-11-27 12:23:09
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego 2018-10-24 10:46:30
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego 2018-10-18 13:13:43
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. 2018-08-03 13:50:35
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-06-14 14:03:49
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako PZP. Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 uczestników Projektu. 2018-05-04 12:25:38
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku na terenie Gminy Suchań 2018-04-17 11:18:22
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego 2018-03-22 08:41:07
Komunikat w sprawie zasad składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 2018-03-07 08:20:44
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 2018-03-01 11:42:29
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r." 2018-02-26 12:50:41
Ogłoszenie KRUS w sprawie XVI konkursu 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne' 2018-02-22 13:22:16
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 2018-01-29 10:22:58
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej w gminie Suchań w roku 2018 2017-12-29 11:47:19
Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Suchania z dnia 28.12.2017 r. 2017-12-28 23:25:19
Ogłoszenie Burmistrza Suchania na sprzedaż działki nr 244 2017-10-27 08:16:26
Zawiadomienie o wydaniu decyzji konczącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-08 08:21:09
Ogłoszenie Prezesa KRUS 2017-08-28 13:47:11
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu ?Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022? 2017-08-23 08:39:34
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin 2017-04-28 13:08:40
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin 2017-04-28 13:08:27
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań w 2016 roku 2017-02-28 15:19:59
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2017r. zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań 2017-02-15 13:27:15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2017 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań. 2017-01-17 15:21:31
zawiadomienie dotyczące wyboru ofery najkorzystniejszej -" wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej" 2016-12-20 15:12:24
Zapytanie cenowe dotyczące zamówienia na realizację usługi pn: "Wykonanie prac geodezyjnych na terenie Gminy Suchań w 2017r." 2016-12-07 11:54:43
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej. 2016-12-01 08:03:32
UWAGA - inwentaryzacja dzików. APEL DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO! 2016-10-19 09:20:55
zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-10-07 10:07:37
Zawiadomienie o możliwości wglądu do akt sprawy 2016-09-15 14:22:46
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Suchania z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2016-09-13 14:46:54
Obwieszczenie Burmistrza Suchania dot. zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn: " Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica wraz z przyłączami" 2016-06-22 14:38:32
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r. 2016-05-17 12:05:10
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań w 2015 roku 2016-04-29 15:10:13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30 października 2015 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2016-04-25 15:13:57
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań 2016-02-15 12:45:13
Ogloszenie o otwartym konkursie ofert. Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania zaprasza do składania ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie miejskich, wiejskich i szkolnych klubów sportowych. 2016-01-15 14:45:15
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2015-10-30 13:09:42
INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SUCHAŃ 2015 - 2016 2015-10-30 12:59:59
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników wybieranych przez Radę Miejską w Suchaniu na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na okres kadencji 2016-2019 2015-06-10 14:50:18
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku 2015-05-25 15:05:18
Partycypacja publiczna 2015-05-12 11:11:14
Ogłoszenie Burmistrza Suchania w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2015-05-05 10:01:16
Wyniki otwartego konkursu ofert 2015-02-25 15:57:09
Ogłoszenie Burmistrza Suchania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Żukowo i Sadłowo 2015-02-18 09:18:32
Ogłoszenie Burmistrza Suchania o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Żukowo i Sadłowo 2015-02-18 09:16:37
Ogloszenie o otwartym konkursie ofert. Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania zaprasza do składania ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie miejskich, wiejskich i szkolnych klubów sportowych. 2015-01-30 14:34:16
Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Suchań 2014 - 2015 2014-12-03 09:37:40
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ORGANIZACJA KULTURALNEGO SPOTKANIA DLA SENIORÓW Z GMINY SUCHAŃ 2014-10-07 14:31:51
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "Dożynki 2014" impreza kulturalno integracyjna dla mieszkańców gminy Suchań" 2014-08-18 15:18:35
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "RODZINNY PIKNIK WĘDKARSKI DLA MIESZKAŃCÓW LGD" 2014-07-08 14:44:37
Ogłoszenie Burmistrza Suchania o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań 2014-03-27 11:26:35
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2014-03-05 14:59:24
Nabór do składu komisji konkursowej 2014-02-12 07:58:10
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2014-02-07 07:54:17
INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SUCHAŃ 2013 - 2014 2013-11-18 14:33:07
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNO - KULTURALNEJ "DZIEŃ SENIORA" DLA SENIORÓW Z GMINY SUCHAŃ 2013-11-04 10:56:39
Wykaz nieruchomości do zbycia 2013-08-21 15:22:47
Ogłoszenie o przetargu 2013-08-21 15:21:31
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. 2013-08-01 13:35:33
Informacja Starosty o rozpoczęciu prac geodezyjno - kartograficznych dla obrębu Tarnowo 2013-07-17 14:08:44
INFORMACJA Starosty Stargardzkiego o rozpoczęciu prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Brudzewice gm. Suchań 2013-07-12 10:22:37
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "ORGANIZACJA IMPREZ PROMOCYJNO - REKREACYJNYCH "PIKNIK WĘDKARSKI" ORAZ "FESTYN DLA DZIECI Z TERENU OBJĘTEGO LSROR" 2013-05-06 15:44:25
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "ORGANIZACJA IMPREZY PROMOCYJNO - KULTURALNEJ PN. DZIEŃ SUCHANIA 2013" 2013-05-06 15:40:04
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2013-03-01 10:08:58
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu 2013-01-31 15:10:26
Rekrutacja do udziału w projekcie "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" 2013-01-08 08:07:10
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 2012-10-18 13:09:22
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" 2012-10-15 14:18:07
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" 2012-09-07 12:28:53
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. 2012-08-17 14:54:39
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dot. 1. Prawo jazdy kat. B i kat. C+E. 2. Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. 3. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. 4. Bukieciarstwo. 5. Kucharz małej gastronomii. 2012-07-10 12:43:55
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. 2012-05-16 12:39:21
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. 2012-05-16 12:37:46
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. 2012-05-16 12:36:16
Gmina Suchań zaprasza do złożenia ofert na docieplenie ściany szczytowej budynku biurowego 2012-03-16 13:47:01
Rekrutacja na szkolenia współfinansowane z funduszy europejskich. 2012-02-10 08:17:55
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2012-01-09 13:06:56
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego PN. "Organizacja Dnia Seniora" 2011-10-24 14:58:37
Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych: zaułek 1 i zaułek 2 - (UNIEWAŻNIONE) 2011-10-06 13:49:10
Gmina Suchań zaprasza na złożenie ofert na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy" 2011-08-12 09:07:06
Wzór karty zgłoszenia na ławnika 2011-06-14 14:09:25
Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015 2011-06-06 11:35:43
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego PN. "Dni Suchania 2011" 2011-05-30 15:11:15
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2011-03-23 07:40:58
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2010-02-12 07:11:36
Ogłoszenie o wyborze partnera 2009-07-24 14:23:52
Ogłoszenie o otwartym wyborze partnerów 2009-07-01 13:05:11
Zamówienie do którego nie stosuje sie przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych" 2007-06-29 10:06:16